Home

Kartlegging grunnskole

Kartlegging i skolen - NAF

 1. Kartlegging er en pedagogisk aktivitet som er systematisk og planlagt, der en bruker informasjon, og da gjerne fra forskjellige kilder, til å skaffe oversikt. En er ute etter hvor langt elevene er kommet i sin språklige og faglige utvikling, og mulighetene for å få til en opplæring som er tilpasset deres språklige og erfaringsmessige forutsetninger (Bøyesen 2017)
 2. Grunnskole Videregående opplæring Internasjonale undersøkelser Tester og kartlegging Forskning Podkasten Lærerrommet om testing i skolen Publisert 01.08.2019 +1å
 3. Tester og kartlegging. Tema: Tester og kartlegging. Artikler. Artikkel Har norske elever like muligheter til å lære seg å lese godt? - Lesing og skriving er noen av de aller viktigste kompetansene å tilegne seg, både for tida i skolen og for å kunne delta i samfunnet som voksne..
 4. oriteter, og må ses i sammenheng med denne
 5. Grunnskole Videregående Spesielt for. Private barnehager Private skoler Voksenopplæring Kartlegging av norskferdigheter er viktig for å avgjøre om eleven trenger særskilt språkopplæring. Sist endret: 20.05.2016 Last ned som PDF Skriv ut
 6. Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Retten er regulert i opplæringsloven kap 4A og i rundskriv Udir-3-2012. Voksne skal få tilbud om realkompetansevurdering før inntak til grunnskole slik at opplæringen kan tilpasses den enkeltes behov
 7. Grunnskole Videregående Spesielt for. Private barnehager Private skoler Voksenopplæring Annen opplæring. SFO/AKS Kulturskolen Lukk. Læring og trivsel Barnehage. Rammeplan og støttemateriell Barnehagemiljø Omsorg.

Normering skoleåret 20/21. Normen i Kartleggeren for skoleåret 20/21 er klar, og det er nå 312102 gjennomførte tester i normgrunnlaget. Dette fordeler seg fra 5. trinn til 1. vgs. og fagene norsk (bm/nn), engelsk og matematikk Kartleggingsprøver. Ila skole, Kattem skole og tidligere Saupstad skole (nå Huseby barneskole) i Trondheim kommune utarbeidet i 2008/2009 kartleggingsprøver for minoritetsspråklige elever. Kartleggingsprøvene ble sist revidert i februar 2014. De reviderte utgavene er lagt ut i sin helhet. Kartleggingsprøvene som er utarbeidet er Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg er det viktig å kartlegge nyankomne ungdommers skolefaglige ferdigheter. Det kan også være nyttig å undersøke flerspråklige elevers leseferdigheter på morsmålet. Det er utviklet kartleggingsverktøy for alle. Matematikksenteret sin hovedoppgave er å lede utviklingen av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen. Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse

Kort kartlegging av lese- og skriveferdigheter Den tredje delen består av en kort kartlegging som skal vise om eleven kan lese og skrive på morsmålet eller et andrespråk. Ut fra denne kartleggingen kan man lage en profil for eleven når det gjelder lesing, skriving, et utvalg muntlige ferdigheter og ordkunnskap på morsmålet Kontaktpersoner Nyhetssaker om grunnskole om det ble iverksatt tiltak, og evaluere prosessen

NB! Utdanningsdirektoratet utvikler et nytt, digitalt og alderstilpasset kartleggingsverktøy i norsk for språklige minoriteter. Verktøyet vil være klart i starten av 2021. Inntil dette er ferdig kan Kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk brukes. Opplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det. Høgskolen i Bergen, Habiliteringstenesta for vaksne i Helse Bergen og Bergen kommune har i samarbeid laget en kartleggingsbank til bruk i arbeidet med å sikre gode tjenester til personer med utviklingshemming 1. Kartleggingsprøver i Verdal kommune, grunnskole: a. Matematikk/regning: 1. Ingen kartlegging, eller frivillig «Tallforståelse og regneferdighet»(Udir) 2. «Tallforståelse og regneferdighet» (Høst) 3. «M2- prøven» høst + frivillig «Tallforståelse og regneferdighet» 4. «M3- prøven» høst 5 Et redskap til den individuelle kartlegging av elevens kunnskaper i matematikk, samtidig som de får et veilednings- og opplæringsmateriell for det videre arbeidet med eleven. Område, tema, ferdigheter Del I: Antall - tallrekkas oppbygging fram til 1 million. Del II: Addisjon og subtraksjon. Del III: Tid. Del IV: Penger. Del V: Lengde, vekt.

Kartlegging av kulturminner - Nord-Odal kommune

De kan også brukes til forskning. De fleste skjemaene brukes for kartlegging av traumeerfaringer og symptomer knyttet til slike erfaringer, men noen kan også brukes underveis i behandlingen av psykiske helseplager. Verktøyene er merket ut fra om de er beregnet brukt for barn, omsorgsgivere eller andre voksne McIntosh utvikla materiellet for kartlegging av barn si taloppfatning og talforståing. Arbeidet byggjer på eit langt forskarliv innafor denne viktige delen av matematikkdidaktikken. Materialet fekk navnet Alle Teller! på norsk, og er bearbeidd og tilpassa norske forhald og læreplanar av Ingvill Merete Stedøy og May Renate Settemsdal Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829 Verktøy for kartlegging av barns språk kan være et nyttig pedagogisk hjelpemiddel, dersom det brukes der det er et reelt behov. Universell kartlegging av alle barns språk er dårlig bruk av tid og ressurser. Barnehagelærere bør prioritere arbeidet med å lage et godt språkmiljø i barnehagen Kartlegging regning LOTUS-skjema kan brukes til å kartlegge kunnskapen én eller flere personer har om regning som grunnleggende ferdighet. Skjemaet kan bidra til å strukturere kunnskapen og synliggjøre hvilken kunnskap deltakerne har på et gitt tidspunkt i en utvikling

Kartleggeren er et markedsledende, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn - VG1 MIO - praktisk matematikk i barnehagen er en verktøykasse med materiell for å jobbe systematisk med matematikk i barnehagen. Den tar utgangspunkt i observasjonsmateriellet MIO - Matematikken - Individet -Omgivelsene (2.utg.2020) og har samme struktur som denne opplæring i barnehage og grunnskole har Statped FoU i samarbeid med Universitetet i Stavanger ved professor Stein Erik Ohna gjennomført en kartlegging hvor vi undersøker følgende problemstillinger: • Hvilke begrunnelser legges det vekt på i tilrådinger fra PPT? Her er både barne-hage og grunnskole undersøkt

Tester og kartlegging - Utdanningsforbunde

 1. Voksne bosatt i Bergen kan få tilbud om kartlegging av lese-, skrive- og matematikkvansker ved Bergen Voksenopplæring. Dersom det er vanskelig for deg å bruke digitalt skjema, da er du velkommen til oss i Sandbrogaten for å få bistand til å søke
 2. Kartlegging og veiledning ; Kartlegging av deltakeren. Deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, forutsetninger og framtidsplaner. Programrådgiveren må sammen med deltakeren kartlegge forhold som kan være relevant for nå målene med opplæringen
 3. En annen konsekvens av å farliggjøre kartlegging er at denne praksisen forsvinner, noe som vil være kritisk for barn som da ikke får den hjelpen de trenger. Barnehagene: Kartlegging ingen tidstyv. Mye av skepsisen til kartlegging handler om redselen for at det skal spise av barnehagepersonalets tid
 4. Kartlegging av læringsmiljø og læring. Kartlegging og bruk av kartleggingsresultater tilknyttet læringsmiljøet, undervisningen og elevenes læringsutbytte er en sentral strategi innenfor L&P. Det gjennomføres en nettbasert kartleggingsundersøkelse første og tredje året med elever, lærere og foreldrene som informanter

Vurdering og kartlegging underveis Å beskrive en venn ved hjelp av skriverammer Musikk i språkopplæringen Vi leser Brødrene Løvehjerte Øv muntlige ferdigheter Sommerfugler i vinterland - det har blitt kaldt nå Selfies og andre blikjent aktiviteter Jeg er forelsket Velkommen til Skoleporten. Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen Lærerveiledning for M4, M5, M6 og M7 med fasit, 54 sider (Bokmål) Lærerveiledning for M7, M8 og M9 , 64 sider med fasit. M2, 20 ex (Bokmål

språklige minoriteter – NAFO

Tester og kartlegging - Utdanningsforskning

Kartlegging av enkeltelev: nye Rådgiveren, Nettped (2005) Individuell, skriftlig Grunnskole, vidergående skole og voksne Datasystem for kartlegging av funksjonsnivå på 8 områder innenfor matematikk. Hefter med tester. Skårene legges i dataprogram. Funksjonsprofiler fremkommer av skårene. Rammeplaner for ulike typer TPO Tildelingsbrev 2016, tillegg 1 (kartlegging og e-læring) (pdf) Tildelingsbrev 2016, tillegg 4 (modulisering FVO) (pdf) Tildelingsbrev 2017 (pdf) Tildelingsbrev 2019 (pdf) Modulstrukturert forberedende voksenopplæring, prinsippdokument (pdf) Løsningsforslag Kompetanseløftet (Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter og opplæring) (pdf Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett

 1. Grunnskole For 1.-10. trinn Gyldendal Fagtid Gyldendal Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere.
 2. Grunnskole/videregående skole. Skolen er ansvarlig for å søke om hjelpemidler for elever i grunnskole/videregående skole - samt forestå nødvendig opplæring og support. Privatister. Privatister er selv ansvarlige for å anskaffe hjelpemidler, og kan søke om å få tildelt disse fra hjelpemiddelsentralen
 3. Realkompetansevurdering i opplæringslova og forskrift til opplæringslova § 4A-3.Rett til vidaregåande opplæring for vaksne. Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei fyller 25 år
 4. Her finn du tips til korleis din barnehage eller skole kan feire Den europeiske språkdagen 26. september. Dagen markerast også med webinar om fleirspråklegheit

3. Kartlegg elevens norskferdighete

 1. Grunnskole for voksne skoleåret 2020 - 2021. Grunnskole for voksne skoleåret 2020 - 2021, søknadsfrist 29.05.20. Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, Les flere nyheter her. Vinteraktivitetsdag hos GIv. KONTAKTINFORMASJON: Besøksadresse: Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
 2. Timebestilling for å søke norskkurs eller grunnskole for voksne ved Oslo VO Servicesenter Velg dato . March 2017 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun. Velg klokkeslett . 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 Fornavn.
 3. Carlstenprøvene i revidert utgave 2016! Carlstenprøvene har en lang tradisjon i norsk skole. Nå har Cappelen Damm grunnskole i samarbeid med leseprøveutviklere revidert Carlsten leseprøver. Samtlige tekster er byttet ut, og samme tekst utgis i begge målformer på hvert trinn
 4. Grunnskole og voksenopplæring i Trondheim, kontaktinfo, kalender, informasjon om reglement, kvalitetsarbeid, opplæringstilbud og skolekretser

Grunnskole for voksne - Udi

 1. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med representantar for elevane
 2. Udir: grunnskole; Læringsmilj Kartlegging barnehage. Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dèt som er spørsmålet? Barnehage. Læringsmilj.
 3. Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.n

Grunnskole - Udi

Kartleggingsprøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i et fag. Formålet er å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. Skolene kan velge å foreta kartlegging i tillegg til de statlige initierte obligatorisk Her finner du en samleside med tips til kartlegging av deltakere/elever med norsk som andrespråk. Udir. Her finner du Udirs kartlegging i norsk for språklige minoriteter. Jeg heter Britt og jeg jobber med grunnskole for voksne med norsk som andrespråk, og lite eller ingen skolegang Skolene gjennomfører også andre prøver og kartlegginger enn det som er nevnt på denne siden Adferdsvitenskap (18) AFI - arbeidsforskningsinstituttet (21) Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (15) Barnehagelærerutdanning (14) Bygg og energiteknikk (6) Ergoterapi- og ortopediingeniørfag (109) Estetiske fag (27) Fysioterapi (52) Grunnskole og Faglærerutdanning (37) Handelshøyskolen (1) Informasjonsteknologi (5) Internasjonale studier og tolkeutdanning (21) Journalistikk- og.

Kartleggere

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Rambøll undersøkt hvordan elever, lærere, skoleledere og skoleeiere vurderer organisering, innhold og progresjon i tilbudene om særskilt språkopplæring og innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring Her finn du oversikt over studietilbod knytt til norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og mangfald i skule og barnehage. Det er mange spennande studium å velje mellom Grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Fylkesmannen har ansvar for å se til at nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer Klyveveien 10 3740 Skien Tlf skole: 35 91 57 70 Tlf SFO: 35 91 57 77 E-post: klyve.skole@skien.kommune.no Kontoret er bemannet: Man-tors. 0745-1515 Fred. 0745-150 Norsk 1-7 Ny utgave av læreverket Salto er tilpasset ny læreplan i faget. Her kan du lese om hva som er nytt, du kan titte i bøkene og du får se hvordan du kan bruke Salto i din norskundervisning

Kartleggingsprøver - Trondheim kommun

Kartleggingsverktøy - NAF

Matemagisk elevnettsted har skjult differensiering slik at elevene til enhver tid blir ført til oppgaver tilpasset nivået de er på. Alt eleven gjør på nettstedet blir lagret. Resultatene rapporteres til læreren, som kan følge med på hva eleven svarer rett på, og hvilke feil eleven gjør Grunnskole for voksne. Grunnskoleopplæring for voksne på Nygård skole; Grunnskoleopplæring for voksne, Bergen Voksenopplæring; Kartlegging av lese-, skrive- og matematikkvansker for voksne; Logopedhjelp for voksne; Tilbud hos synspedagog for voksne; Vurdering av realkompetans HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT -GRUNNSKOLE . Søknaden behandles konfidensielt. Ferdig utfylt skjema sendes enten i lukket konvolutt eller via WebSak. Adresse: PPT Tysvær, postboks 94, Pedagogisk rapport for grunnskole etter kartlegging og utprøving av tiltak Vurdering av kompetansemål i fa NAFO gratulerer Torild Marie Olsen og Randi Myklebust, med Anne Hvenekilde-prisen 2018! Prisen er oppkalla etter Anne Hvenekilde som gjorde ein stor innsats for å byggje opp faget norsk som andrespråk

Video: Grunnskole Matematikksentere

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Kartlegging av norskferdigheter. Dersom eleven ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge ordinær undervisning har han eller hun rett til særskilt språkopplæring. Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan bli gitt av egnet undervisningspersonale, skal kommunen så langt som mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset eleven

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter - NAF

Kartlegging av internasjonalisering i grunnskolen, 2014. Datasettet bygger på en spørreundersøkelse adressert til ledelsen ved norske grunnskoler om hvordan internasjonalisering som politisk prioritert område blir inkludert i planer og undervisning 14 korona-råd fra Trondheim kommune. Kjære folk! Smittetallene er på vei opp igjen, og vi er nødt til å holde tunga rett i munnen. Det har seg slik at vi fortsatt befinner oss midt i en pandemi, om noen skulle ha glemt det. Først og fremst; takk for at dere fortsatt møter opp til dugnad

Grunnskole - NAF

Kjøp Damms leseunivers 1 Ressursperm fra Cappelen Damm Undervisning I denne ressurspermen finner du: - en gjennomgang av veiledet lesing og forslag til klasseromsorganisering - ekstra oppgaver og opplegg til bøkene - kartlegging på alle 11 nivåer som gjør det enkelt å ha oversikt over progresjonen - ekstra om tidlig kartlegging med eget opplegg for observasjon av skrivebevissthet og. Samfunnsøkonomisk analyse av universelt utformet grunnskole i 2030 5 forpliktelse til å likebehandle mennesker uavhengig av fysiske forutsetninger tilsier at en så viktig arena som skolene definitivt bør være tilgjengelig for alle på like vilkår Det må i forkant utføres en kartlegging slik at elevens funksjonsnivå på sentrale språklige og skriftspråklige områder blir beskrevet. Det gir basis for presis tilrettelegging a Grunnskole er på 5 nivåer (moduler). Etter testing og kartlegging får alle tilbud på sitt nivå. Variert, og kvaliteten god. De fleste elevene er godt fornøyd med skolen vår. Vi samarbeider med flyktningtjenesten om språk- og arbeidspraksis elevsiden.no har laget et tenkt eksempel på en pedagogisk rapport. Vi håper dette kan være til hjelp for lærere i arbeidet med pedagogiske rapporter. Eksempelet kan også gi elever og foreldre en pekepinn på hva en pedagogisk rapport kan være. Den pedagogiske rapporten skrives på bakgrunn av pedagogisk kartlegging

ROP - Kartleggingsverktø

Er det for mye kartlegging i skolen? Hvem skal bestemme hva som skal kartlegges? Er kartleggingsprøvene gode nok? Dette er spørsmål som ble diskutert på et seminar 24. september i forbindelse med Forskningsdagene 2018 En kartlegging av ulike kjennetegn ved voksne i grunnskole- opplæring (kjønn, alder, landbakgrunn, basiskompetanse, realkompetanse osv.) for å vite mer om hvem de er, og ikke minst for å kunne følge dem over tid, e Kartlegging og informasjonsinnhenting. Kartleggingsfasen innebærer informasjonsinnhenting og kartlegging av dagens situasjon. I denne fasen produseres grunnlaget for de analyser og vurderinger som gjøres senere i planarbeidet. Les. 07.01.2016. Analyse og vurdering Kartlegging er en pedagogisk aktivitet som er systematisk og planlagt, der en bruker informasjon, og da gjerne fra forskjellige kilder, til å skaffe oversikt. En er ute etter hvor langt elevene er kommet i sin språklige og faglige utvikling, og mulighetene for å få til en opplæring som er tilpasset deres språklige og erfaringsmessige forutsetninger kartlegging og gir noen praktiske råd til den som ønsker å kartlegge. Del B: En veiledningsdel til bruk for kartleggingsleder. Denne må kartleggingsleder sette seg inn i på forhånd og bruke aktivt gjennom kartleggingen i det den følger oppgavene i kartleggingen kronologisk

Kartleggingsbank - Stiftelsen SO

Språkkompetanse i grunnleggende norsk - NAF

Kartlegging av lek og kommunikasjon, for barn 0-18 mnd. Čálliidlágádus. Les mer her. Språket til 4-åringene (Horn ja Dalin 2008, nordsamisk 2008) Les mer her. Språklig bevissthet. Brukes av barnehager, for 6-åringer. Les mer her. Reynell språktest. Språktest for barn i alderen 1 1/2 - 6 år KARTLEGGING Rapport 2014 . Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens grunnskole. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger. Direktoratet for naturforvaltning har opprettet nettstedet friluftsliv i skolen som et tilbud til ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena. Grubletegninger Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på naturfaglige problemstillinger fra dagliglivet 5.1 Kartlegging av behov Når kommunen har mottatt søknad skal søkeren få tilbud om rådgivning og kartlegging av opplæringsbehov. Dette skal være gjort før vedtak om opplæringen blir fattet. Ansvar for å gjennomføre kartlegging er delegert til lærer som skal gjennomføre undervisningen

Kartleggingsbank for helse og omsorg Nak

Vurderingsverktøy for skole Matematikksentere

Johannes Læringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, både barn og voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Vi har også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel i denne rapporten. Rapporten er en oppdatering og utvidelse av kartlegging av virkemiddelbruk på fagområdene miljø, grunnskole, helse og omsorg som ble dokumentert i Difi-rapport 2010:4 Statlig styring av kommunene - Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler i tre sektorer. 2.2 Problemstillinger i undersøkelse PP-rådgiver grunnskole. Anna Prokopenkova . 46 34 44 38 . anna.prokopenkova@ppt-ot.no . PP-rådgiver grunnskole og Videregående opplæring, Leder autismeteam. Tuva Damtjernhaug Aasland . 92 28 11 42 . tuva.aasland@ppt-ot.no. PP-rådgiver grunnskole. Linn Engelstad . 47 32 73 29. Linn.engelstad@ppt-ot.no . PP-rådgiver småbarnsteam, barnehage.

Kartleggingsverktøy - NKVT

Kartlegging og registrering. Ta kontakt på 72 54 49 30 eller voksenopplaring.postmottak@trondheim.kommune.no for avtale om kartlegging. Kontakt rådgiver. Hvis du har behov for hjelp, noen å snakke med, veiledning av rådgiver om norskkurs, grunnskole eller andre studier, kan du kontakte en av oss som vil hjelpe deg så fort vi kan Grunnskole for voksne tilsvarer 10 års grunnskole for barn og unge. For å få vitnemål må du ha karakterer i disse fagene: Norsk, samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk. Alle voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole Matriks 8-10 elevnettsted presenterer gode kilder egnet for aldersgruppen, og gir elevene et stort mangfold av interaktive oppgaver. Elevene kan for eksempel høre radiointervju med norske Arvid som var med i Vietnam-krigen, se bilder fra nordmenn på prærien i USA på 1880-tallet og filmklipp med Lenin som taler i Moskva i 1920 Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved universitetene i Norge, samt Høgskolen i Agder og i Oslo

Flukt og migrasjon, om å møte barn og foreldre – NAFOtospråklig lærer – NAFOhagaløkka skole – NAFOVurdering og kartlegging underveis – Glimt fra et

Asker voksenopplæring har ansvar for voksenopplæringen i Asker kommune. Tlf.: 66 76 87 00/E-post voksen@asker.kommune.no Alfheim 7 (2. etasje i Grindegården like ved Asker stasjon.) Åpent mandag-fredag: 08.00-15.3 * Felles kartlegging og strategi for tiltak som skal iverksettes. * Sikre god kompetanse om språk-, lese- og skriveopplæring i alle ledd av utdanningen. * Styrke samarbeidet barnehage/skole-hjem ved å skape mer engasjement hos foreldre rundt egne barns språk-, lese- og skriveutvikling Mat og måltider i skolen Her finner du det du trenger for å tilrettelegge for gode måltider og sunn mat/drikke på skolen samt informasjon om skolemat, Kokebok for alle og undervisningsmateriell om Nøkkelhullet til faget Mat og helse Solheim skole, Grunnskole, Elevar, lærarar, skolar, Offentlig, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn. Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg. Fleire tal. Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet Grunnskole for voksne er opplæring i de fagene du trenger for å få vitnemål for voksne. Kartlegging gjennom samtale og skriftlige oppgaver; Egenvurdering i fagene; Skjema. Voksenopplæring Tittel Publisert Type Søknadsskjema for. Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne Avdelingsleder: 52 74 48 62. Ansatte. Pål Viland Monstad Avdelingsleder 52 74 48 62 913 48 629. Else Marit Tryggestad Rådgiver/ grunnskolelærer 52 74 48 54. Anders Dedekam Spes.ped./ grunnskolelærer 52 74 48 55. Per Myklatun Spes.ped./ Grunnskolelærer 52 74 48 69

 • Avvik definisjon.
 • Australian red kangaroo.
 • Apple ladestation iphone 8.
 • Informasjonsvitenskap uib.
 • Top clubs in oslo norway.
 • Teneriffa geheime orte.
 • Dominant mamma.
 • Severina slike pre operacije.
 • Prophet mohammed geburtstag.
 • Elsykkel i fylla.
 • Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner.
 • Decimal converter.
 • Canon selphy prisjakt.
 • Tromsø prosti.
 • Mittanbud kontakt.
 • Beste hauptdarstellerin – drama.
 • Solkrem nettbutikk.
 • Takhengt peis.
 • Davis vantage pro2.
 • Underberger.
 • Investeringskonto zero skatt 2018.
 • Gravid uke 11 ultralyd.
 • Coca cola deutschland standorte.
 • Ip44 bad.
 • Hvordan lage burritos.
 • Dag aasbø.
 • Porthøgda.
 • Trafikregler frankrike rondell.
 • Leiebil usa camaro.
 • Venezia pizza teie.
 • Nordiske klesdesignere.
 • Reservedeler til noral lamper.
 • Pdf24 pdf.
 • Raupenarten lexikon.
 • &shufl.
 • Bye bye baby teater.
 • Sparebank 1 bolig til salgs.
 • Davis vantage pro2.
 • Viasat norge.
 • Model pintu minimalis elegan.
 • Singlehoroskop für ihn heute.