Home

Nordre øyeren , delta

Nordre Øyeren naturreservat er et naturreservat i Lillestrøm, Rælingen og Enebakk kommuner, Viken.Naturreservatet er Nordens største innlandsdelta og omfatter innsjøene Svellet og nordre del av Øyeren, samt elvedeltaområdene i forbindelse med Glomma, Leira og Nitelvas utløp til disse innsjøene, og har status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler Øyeren er dannet av Glomma.Glommas delta i nordøst er Nordens største innsjødelta. I nord faller Nitelva og Leira i Svellet, Øyerens grunne nordlige del, som er delt fra resten av sjøen av øyene i Glommas delta.. Berggrunnen i området består av gneis som tilhører Det sørøstnorske grunnfjellsområde.Lokalt finnes diabasganger og iddefjordsgranitt

Nordre Øyeren - Delta (GC3YJ05) was created by famv17 on 10/16/2012. It's a Other size geocache, with difficulty of 1.5, terrain of 1.5. It's located in Viken, Norway. Nordre Øyeren - Delta Nordre Øyeren er et unikt naturreservat. Reservatene utgjør ca 64 km2 Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fuglene vår og høst og her sees årlig tusenvis av ender, gjess, svaner og vadefugler. Våtmarksområdet er en vannbotanisk perle i nordisk sammenheng. Det huser en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr og er landets mest fiskerike innsjø med 25 ulike fiskeslag

Øyeren er den innsjø i Norge som har flest fiskearter. I alt 25 av 27 norske arter er registrert i Øyeren. Det er et rikt innslag av karpefiskarter. På grunne områder i nordre Øyeren (Svellet, Snekkervika) med lite siktedyp er fiskesamfunnet dominert av mort, flire, brasme, samt hork og til dels laue I Nordre Øyeren er det ikke idag kun ett reservat, men mange små som går i ett med Nordre Øyeren naturreservat, bl.a. Sørumsneset og Leira. I tillegg er det flere friluftsområder i reservatene som også er tatt med som bl.a. Søndre Bjanes og Fetsund lenser. I praksis er Øyeren et. Fuglekikking ved Nordre Øyeren. Nordre Øyeren Naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta, og er av mange betraktet som det mest interessante fugleområdet i Oslo og Akershus-distriktet. Stort artsmangfold Artsmangfoldet er spesielt stort i trekktiden, både vår og høst

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren Lenseveien 24, 1900 Fetsund Telefon 63 88 75 50 E-post besokssentervatmark@mia.no Personvernerklæring og informasjonskapsler Faceboo Øyeren er en innsjø i Glomma-vassdraget.Innsjøen ligger i Enebakk, Lillestrøm og Rælingen i landskapet Akershus og Indre Østfold kommune i landskapet Østfold, alle fra 2020 i Viken fylke.Innsjøen ligger 101 meter over havet og det største dypet på 75,5 meter er rett utenfor Borud helt sør i Enebakk MS Øyeren . Bli med på tur i unike og flotte omgivelser med MS Øyeren! Turistbåten MS Øyeren tilbyr sightseeing og charterturer i vakre Nordre Øyeren naturreservat, Nord-Europas største innlandsdelta! Nordre Øyeren er spesielt kjent for sitt rike fiske-, plante- og dyreliv. MS Øyeren er en katamaran på 60 fot, registrert for 50 personer Nordre Øyeren er ett av Norges største delta. Her renner Glomma ut i Øyeren, og opp gjennom tidene har det dannet seg store løsmasseavsetninger i området. Årsaken til at avleiringene dannes nær munningene er at strømhastigheten minsker ved utløpet. Sand og grus som elva trekker med seg langs bunnen stanser, ofte ved en bratt skråning

NORDRE ØYEREN NATURRESERVAT: Slik har deltaet blitt til. Glomma, Nitelva og Leira fører med seg store mengder partikler av forskjellig størrelse. Når vannhastigheten avtar i elvas utløp, vil dette materialet synke til bunns. Grus og sand synker nær elvemunningen, mens silt og leire føres lengre ut før de bunnfelles Nordre-Øyeren naturreservat er et våtmarksområde, et delta for å være litt spesifikk, og med fare for å repetere Anders skal jeg fortelle deg litt om det. Våtmarksområder dekker rundt ti prosent av fastlandet i Norge og er svært viktige i naturen. Det ligger i navnet at disse områdene er våte, men de er ganske mye mer en det også

Nordre Øyeren naturreservat - Wikipedi

Nordre Øyeren naturreservat (62,6 km2) og Sørumsneset naturreservat (1,1 kmtt) ble fredet henholdsvis i 1975 og 1992. Reservatene ligger i Enebakk, Fet, Rælingen og Skedsmo kommuner i Akershus fylke. Formålet med fredningen av Norges største innlandsdelta er å bevare et viktig og særpreget våtmarksområde me Øyeren inngår i Glommavassdraget ved elvas utløp nær Fetsund. Øyeren ligger i Viken fylke, og sogner til kommunene Enebakk, Lillestrøm, Rælingen og Indre Østfold. Innsjøen ligger 101 meter over havet, og det største dypet på 75,5 meter er rett utenfor Borud helt sør i Enebakk. Store deler av Øyerens nordre del har mindre enn 3. I nordre Øyeren er det et utstrakt delta med mange råk-kanaler og et rikt dyreliv, med blant annet ca 30 forskjellige fiskearter. Midten og søndre delen byr på lune viker samt enkelte små øyer. Øyeren er lett å navigere, det er få grunner og i deltaet er det bare sandbanker. Rundt Øyeren er ca 16 aktive båtforeninger Climate Witness Anna Kristine Jahr Røine describes changes in the Nordre Øyeren naturreservat, northern Europe's largest inland river delta

Reiser vi oppover Østerdalen en tidlig vårdag, før vårflommen, ser vi blottlagte sandbanker ute i elva. Men Glomma lager ikke noe stort delta der den møter havet ved Fredrikstad. Sanda avsettes i Øyeren, Norges 10. største innsjø, og lager deltaet her. Øyerndeltaet er Europas største innlandsdelta utenom Russland. Digert Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) ble formelt etablert i 1974 og har siden det fokusert på registrering av vanntilknyttet fugl (svaner, gjess ender og vadere). Våre ukentlige vader- og vannfuglregistreringer foregår i den isfrie delen av året og er et samarbeid mellom NØF, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Glommen og Laagens brukseierforening Øyeren er med sine 26 forskjellige fiskeslag Norges rikeste på antall fiskesorter. De mest vanlige er abbor, gjedde, gjørs og mye forskjellig blankfisk og noe ørret. På Stegen nord i Spydeberg kommer du lettest ned til Øyeren ved Mørk Brygge hvor du også kan fiske og bade • Nordre Øyeren naturreservat (brosjyre) • Plakat 1 & plakat 2 • Forvaltningsplan. BILDET: Glomma renner inn i innsjøene Svelle og Øyeren i nord. I bakgrunnen sees Heksebergfjellet og Asakmarka

Welcome to our child-friendly hands-on exhibition at Visitor Centre Wetland, Northern Øyeren, the largest inland delta in Northern Europe. Our overall aim is to get children of all ages interested in nature, especially wetlands, and enjoy nature which in turn hopefully will turn them into guardians of our nature and contribute to its futureprotection Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat ble fredet ved kongelig res olusjon henholdsvis 5. desember 1975 og 2. oktober 1992. Mindre endringer av v ernebestemmelsene for Nordre Øyeren naturreservat er foretatt av Miljøverndepartementet 28. oktober 1988 og 24. juni 1993, og av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013 Nordre Øyeren naturreservat fikk i 1985 status som Ramsarområde og står dermed på Ramsar-konvensjonens liste over verdens viktige områder for våtmarksfugl. Naturreservatet har rik mattilgang for fuglene og benyttes både som overvintringssted og som rasteplass under vår- og høsttrekk Øyeren er en del av Glommavassdraget, men får også vann fra Leira og Nitelva, alle elvene har sine innløp nord i Øyeren. Nord i Øyeren er det et stort deltaliknende område, Nordre Øyeren naturreservat. Vær obs på at det gjelder helt egne regler i dette området

Øyeren - Store norske leksiko

Nordre Øyeren threaten the wader spring migration Nordre Øyeren is a Ramsar wetland (site no. 307) that comprises the northern part of the lake Øyeren, Norway. Here the three rivers Leira, Nitelva and Glomma, —Norway's largest river—form a delta thatis the larges Nordre Øyeren Biologiske Stasjon. English Version. Skoletjenesten - Fotogalleri for skoleturer. 29. mai 2006: Skoletjenesten legges ned Manglende økonomisk støtte fra kulturkontorene i Fet og Skedsmo samt manglende interesse hos lærere har gjort det tungt å drive Skoletjenesten Nordre arbeider etter reglane for god presseskikk i Ver varsam-plakaten.Meiner du at du er råka av urettmessig avisomtale, oppmodar vi deg om å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund Nordre Øyeren ble fredet for å bevare Norges største innlandsdelta og det store antallet av planter, fugler, fisk og andre dyr som finnes der. Nordre Øyeren er spesielt viktig som rasteplass for fugler på vår- og høsttrekk, og særlig i april-mai kan man se tusenvis av ender, gjess og vadefugler

GC3YJ05 Nordre Øyeren - Delta (Earthcache) in Viken

 1. Bilder av planter, dyr, landskap, turveier og aktiviteter. Oppdatert 8. august 2020 nordreoyeren@naturreservat.no Redaktør: Harald Gjerd
 2. Nordre Øyeren er en viktig rasteplass for fugletrekk vår og høst, mange amfibie- og krypdyrarter, og 25 ulike fiskeslag. Nordre Øyeren ble gitt status som naturreservat i 1975, og i 1992 ble også utløpet til Nitelva i Leira gitt samme status. Området ble i 1985 gjort om til et Ramsarområde, dvs. som et internasjonalt viktig.
 3. eres naturlig nok av vann, over halvparten er vannareal. Men deltaslettene og de flate øyene i nord utgjør 27 km². Elvestrømmene har skapt et ganske komplekst system med forgreninger av elveløp,.
 4. Nordre Øyeren og Sørumsneset IBA. Av Oddvar Heggøy (05.05.2017). Rett sør for Lillestrøm sentrum finnes et av landets største våtmarksområder. Området er dannet av løsmasser der Nitelva, Leira og Glomma renner ut i Øyeren, og er vernet som naturreservat
 5. Turen går fra Fetsund togstasjon til Nordre Øyeren Våtmarkssenter. Det er ca. 1,8 km og passer for alle. Det er en fin gangvei som går langs med Glomma der både rullestolbrukere og barnevogner kommer lett frem. Langs med stien går man forbi Fetsund Lenser som har mange flotte bygg og båter med in
 6. Nord+delta: fiske foregår i rennene som elvene har gravd ut. Dybden varierer fra 2-15mtr. Kjør langs blåsene som markerer leden. Midt-syd: dorging langs de markerte kantene mot dypere vann pleier å gi fisk, du kan også prøve pelagisk. Største dyp er rundt 80mtr, men nordre Øyern er grunn 1,5 - 5mtr

Naturreservatet - Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

 1. Øyeren is a lake in the Glomma River watershed, southeast of Lillestrøm.It is located within the municipalities of Enebakk, Skedsmo, Fet, and Rælingen in Akershus county and Spydeberg and Trøgstad municipalities in Østfold county.. Lake Øyeren is the ninth largest lake by area in Norway with a surface area of 84.7 square kilometers (32.7 square miles)
 2. 85 Likes, 2 Comments - Nils Fosli (@nilsjohanfosli) on Instagram: #nordre_øyeren #delta #kongeveien #monsrudvika #øyeren #fetsun
 3. Nordre Øyeren is northern Europe's largest inland delta; it is formed by three rivers, Glomma, Nitelva and Leira. The Site includes low-lying islands and land adjacent to Lake Øyeren. Large variations in water level and the influence of the rivers create varying natural conditions which boost species diversity: with 260 species recorded, Øyeren is Norway's most species-rich lake

Nordre Øyeren naturreservat. Hvis dere har lyst til å tilbringe en dag i frisk luft på Oslo-ferien deres, kan dere legge dagen til Nordre Øyeren Naturreservat. Dette er et våtmarksområde med flere øyer, huser rundt 270 fuglearter og har også et variert og rikt planteliv Man finner Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune i Akershus. Dette naturreservatet er Nord-Europas største innlandsdelta og her finner man Norges største fiskefauna med hele 24 forskjellige arter

Norsk Ornitologisk Forenings egen sak om Nordre Øyeren Interesseorganisasjonen Nordre Øyerens hjemmeside Publisert 10.01.2001, kl. 11.42 Oppdatert 19.01.2001, kl. 10.2 Det er et yrende dyre- og planteliv i Nordre Øyeren Naturreservat. Her er registrert 260 fuglearter, 25 fiskearter og 18 pattedyrarter, samt amfibier og krypdyr. Deltasletten består av en rekke øyer, viker, kanaler, råker, evjer og laguner som danner grunnlag for en rekke naturtyper Nytt faktaark 2019 - landbruket kan hjelpe insekterne og vannmiljøet. 24.04.2019 Les mer. Vannområde Øyeren utarbeidet april 2019 ett faktaark om hvordan gårdbrukerne kan bidra til å bedre forholdene for insekter ved å anlegge soner med pollinatorvennlige vekster og utvalgte tiltak for å [ Her går grensen tvers over Øyeren til Østre strandlinje (langs forbindelseslinjen mellom UTM-punktene 237.290 og 259.290 på kartblad Fet i serien M 711, målestokk 1:50.000). Videre følger grensen Øyerens østre strandlinje (ved normalvannstand) nordover til et punkt innerst på Jørholmen ved Monsrudvika merket «6» på kartet nordre Øyeren naturreservat (Nordre del) av 1. november. Nordre Øyeren Naturreservat, Nord Europas største innenlandsdelta, er et enestående stykke Norge. Dette var noe Lillestrøm Jazzklubb ønsket å sette fokus på da vi første gang arrangerte Delta Jazz i 2000 i samarbeid med Fetsund Lenser. Når vi endog kunne sammenlikne Mississippis elvedelta med vårt eget Øyeren-delta, måtte bare e

I Nordre Øyeren finner en en hel rekke forskjellige biotoper, men i hovedtrekk kan området deles opp i to hovedtyper : - Det kupperte lendet rundt Øyeren - Det flate delta området i utløpet til Glomma, Nitelva og Leira. Lendet rundt Øyeren består av marine leiravsetninger. En finne Delta Vision Pedersen fra , 100176544S1 - Delta Vision Pederse Nordre Øyeren naturreservat og Dokkadeltaet naturreservat · Se mer » Elvedelta. Nildeltaet Et elvedelta (eller bare delta) er et landområde som er blitt dannet ved avleiringer ved munningen av en elv. Ny!!: Nordre Øyeren naturreservat og Elvedelta · Se mer » Fautøya. Fautøya er en øy som ligger i deltaet i Øyeren tilhørende.

Elvedelta - status og overvåking Delta utenfor prosjekte

§ 1. Virkeområde. Forskriften gjelder for Øyeren i Akershus og Østfold med innfallende elver så langt fisk går opp i disse innen: Glomma i Sørum til Bingsfoss, Leira i Fet, Skedsmo, Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker til Kråkfoss, Nitelva i Rælingen, Skedsmo og Nittedal til Rotnes, Øyeren i Spydeberg til Mørkfoss og Øyeren i Trøgstad til Mønster bru Created with Sketch. Share About the object. Identifier SJF.1989-01432 ; Subject. Tømmerslep i den nordre delen av innsjøen Øyeren i Akershus. I denne delen av innsjøen, fra lensene ved Fetsund ned til oppankringsstedet ved Sofiedal ved innsjøens vestbredd, måtte mosene manøvreres forsiktig langs djupåler mellom sandbankene Se også på Nordre Øyeren naturreservat. Rammer og retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av Sørumsneset naturreservat fremgår av forvaltningsplan for området. Forvaltningsplanen ble vedtatt i mars 2013. Befolkningen rundt Nordre Øyeren er stor og økende, og brukerinteressene er mange Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren - Lenseveien 24, 1900 Fetsund - Rated 4.5 based on 38 Reviews Særdeles barnevennlig på en spennende måte. Vakkert.. Nordre Øyeren som økosystem - spesielt på bakgrunn av at deltaflaten våren 1991-92 lå tørrlagt. Søknad om fornyet konsesjon for de private deltagerne i reguleringen av Øyeren var ikke sluttbehandlet og fylkeskommunen tok kontakt med Glommens og Laagens Brukseierforening som har hovedansvaret for reguleringen

Video: Nordre Øyeren naturreservat: Regle

Nordre Øyeren Fuglestasjon med stand på Fetsund Lenser. De har gjort et omfattende registreringsarbeid siden 1970-årene. akt00017.jpg - 110 kb: Feltkurs i geografi/geologi Studenter fra Island for å se på delta-prosesser. Det eldste navnet på Øyeren er Øyjavatn med norrønt opprinnelse. akt00018.jpg - 131 k Nordre Øyeren naturreservat er selvsagt ikke det eneste området hvor menneskelig forstyrrelse byr på problemer. For å komme noen vei med å få myndighetene mer på banen, er det viktig med så mye fakta som mulig. Brudd på vernebestemmelser bør noteres i en database, med dato, klokkeslett og type brudd/forstyrrelse Årnestangen is a narrow, sandy headland protruding into the vast delta of Northern Øyeren, the largest inland delta in Scandinavia and is of great importance for the region's wetland birds, particularly as a resting place during migration. Thus, this is one of the best places to spend a day of birding in the Oslo region, yielding a variety of migrant and local species

Østersund ungdomsskole ligger et steinkast fra Glomma og rett i nærheten av Nordre Øyeren Naturreservat. Uteområdet vil i løpet av skoleåret bli ferdig renovert, og rommer da volleyballbane, fotballbane, basketballbane og store plen- og aktivitetsområder Nordre Øyeren naturreservat gjør en formidabel jobb når det kommer til bekjempelse av de svartelista plantene, men vi som lokalinnbyggere i Romerike har også et ansvar for å beskytte det norske biologiske mangfoldet. Et fantastisk biologisk mangfold . Nordre Øyeren naturreservat ligger i Akershus, og ble opprettet i 1975 I Glomma i Akershus og Østfold tilbys spennende fiske fra Rånåsfoss i nord til Sarpsborg i sør. NB! Nå også med regler for abbor: Abbor over 40 cm skal settes tilbake i vannet Nordre Øyeren og Glomma Øyeren er en innsjø i Glomma-vassdraget. 75 relasjoner Nordre Øyeren Naturreservat. Oppdag Nordens Amazonas - Nordre Øyeren naturreservat. Dette er Nord-Europas største innlandsdelta hvor tusenvis av fugler har sitt vår- og høsttrekk. Noen av Norges største gjedder kan du også møte hvis du er i båt. Det er viktig at de som ferdes i området setter seg inn i ferdelsrestriksjonene

Fuglekikking ved Nordre Øyeren - Birdingbe

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren - MiA- Museen

 1. i Øyeren 1980-2010 Rapport L.NR. 6226-2011 Utvikling av miljøtilstanden i Øyeren 1980 - 2010 Vann Jordbruk Skog Fjell Øyerens nedbørfelt Øyeren Nordre Øyeren Naturreservat Foto: Fjellanger-Wieder
 2. Det innebærer oppføring av et nytt bygg som skal inneholde både et nasjonalt fløtingsmuseum og et nasjonalt kompetansesenter for våtmark. Bygget skal ligge litt sør for Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, ved Glommas bredde
 3. e steder Fjern fra
 4. Nordre Øyeren naturreservat er et naturreservat i Lillestrøm, Rælingen og Enebakk kommuner, Viken. Naturreservatet er Nordens største innlandsdelta og omfatter innsjøene Svellet og nordre del av Øyeren, samt elvedeltaområdene i forbindelse med Glomma, Leira og Nitelvas utløp til disse innsjøene, og har status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler
 5. Nordre Øyeren Naturreservat omfatter nord-Europas største innlandsdelta. Deltaet dannes av Glomma, Norges største elv. Nitelva og Leira møtes i Sørumsneset naturreservat og renner herfra inn i grunntvansinnsjøen Svellet, sørøst for Lillestrøm
 6. Nordre Øyeren Naturreservat omfatter nord-Europas største innlandsdelta. Deltaet dannes av Glomma, Norges største elv. Nitelva og Leira møtes i Sørumsneset naturreservat og renner herfra inn i grunntvansinnsjøen Svellet, sørøst for Lillestrøm. Svellet og Glomma møtes i deltaet. I sør ligger innsjøen Øyeren

Øyeren - Wikipedi

MS Øyeren / Lillestrøm Kultursente

Forvaltningsplan for Nordre Øyeren og - Fylkesmannen.n Fetsund Lenser, Fetsund Bilde: Padletur i Øyeren deltaet - Nord Europas største innlandsdelta - Se Tripadvisor-medlemmers 92 objektive bilder og videoer av Fetsund Lense Nordre Øyeren er spesielt kjent for sitt rike fugleliv, og fylkesmannen har satt opp to fugletårn i naturreservatet. Men Nordre Øyeren har også mye annet å by på: Nordre Øyeren er sannsynligvis Norges mest artsrike vernede området! Og et område få ville trodd at fantes i Norge. 25 fiskeslag er registrert i Øyeren Sensommertur i Nordre Øyeren naturreservat med SNO. Gjennom vårt nyhetsbrev vil du hver uke bli holdt oppdatert på spennende ting som skjer i Oslo, kunne delta i konkurranser eller vinne kule giveaways. I vår personvernspolicy kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine data på en sikker måte

Nordre Øyeren naturreservat er et unikt våtmarksområde som ble vernet i 1975. Det er Norges - og kanskje Nord-Europas - største innlandsdelta, som er dannet der elvene Glomma, Nitelva og Leira møtes. Her er det funnet 269 fuglearter, 25 fiskearter og rundt 350 plantearter Besøksenter våtmark Nordre Øyeren er et oppdagelsessenter for barn og unge, med spennende utstillinger og aktiviteter for barnefamilier. Besøksenter våtmark Nordre Øyeren er et oppdagelsessenter for barn med fokus på naturen i området. Området rundt er omgitt av et familievennlig turområde med gode muligheter for rekreasjon, piknik og aktiviteter

Nordre Øyeren Våtmarkssenter er ett av fem autoriserte våtmarkssentre i Norge Informasjons- og idémøte med grunneiere i kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen Tid: Onsdag 8. april kl. 18.00 Sted: Bestyrerboligen på Fetsund Lenser Kultursjefene i de fire kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen utgjør referansegruppe i prosjektet «Videreutvikling av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren - mulighetenes arena» Turen går fra Fetsund togstasjon til Nordre Øyeren Våtmarkssenter. Det er ca. 1,8 km og passer for alle. Det er en fin gangvei som går langs med Glomma der både rullestolbrukere og barnevogner.. Øyeren cruise; Øyeren cruise . Vi seiler hele Øyeren ned til Solbergfoss (Askim Havn) og fra Askim Havn til Lillestrøm Havn. En flott tur som tar dere gjennom nordre Øyeren naturreservat, innom viker, bak holmer og skjær. Vi seiler over hele Øyeren for tilslutt å seile den spektakulære renna fra Mørkfoss til Solbergfoss

Elvedelt

Nordre Øyeren fuglestasjon Publisert: Oslo : Nordre Øyeren fuglestasjon, 1993 Omfang: 1 b. : diagr. ; 30 cm Overordnet post: Toppdykker'n Språk: Norsk (Bokmål) Annen klassifikasjon: 598.2 Materialtype: Tidsskrift Kilde for metadata: Norsk periodikafortegnelse (norper/00027518). La parte más septentrional del lago (nordre), donde desembocan el Glomma y los ríos Leira y Nitelva (37 km), forma uno de los mayores deltas interiores de la Europa septentrional y está protegida desde 1975 como Preserva natural Nordre Øyeren, y desde 1992 como Reserva Natural Sørumsneset. También ha sido designada como sitio Ramsar

Naturveildeder søkes til Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren fra FINN. Kart og flyfoto Norske stedsnavn på Yr er hentet fra Kartverket. Skrivemåter og navn er sist oppdatert i februar 2015. Godkjente skrivemåter: Nordre Øyeren naturreservat (godkjent av departementet i 1975.

Nordre Øyeren Naturreserva

Fetsund, 1. desember 2004 Fetsund lenser holder lokale organisasjoner for narr. Bakgrunn. På slutten av 1990-tallet ble forprosjekt Naturinformasjonssenter Nordre Øyeren gjennomført som en del av Miljøpakke Romerike ved Ivar Hjermundrud. Planen var å starte et naturinformasjonssenter etter utenlandsk mønster, og denne skulle plasseres ved Fetsund lenser Nordre Øyeren Naturreservat ble opprettet i 1975. I 1985 ble området fredet etter Ramsarkonvensjonen. Ramsar ligger i Iran og der møttes en rekke land og vedtok konvensjonen. Ramsarkonvensjonen omfatter nesten 1900 våtmarksområder i 159 land. Direktoratet for Naturforvaltning forvalter konvensjonen

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren søndag 7. april 2019 Søndag 7. april er den internasjonale beverdagen! Vi gjentar derfor fjorårets suksess med å arrangere en helt egen beverdag på besøkssenteret, og slik hedre en av naturens kuleste økosystemingeniører Nordre Øyeren - mulighetenes arena er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen, Museene i Akershus og Akershus fylkeskommune. Den delen av prosjektet som denne tilskuddsordningen skal dekke handler om å bidra til verdiskaping, fortrinnsvis innenfor de fire kommunene rundt Nordre Øyeren, tuftet p

Øyeren, Nord-Europas strøste innlandsdelt

Tømmerslep i nordre del av innsjøen Øyeren i Akershus. Fotografiet er tatt fra den bakre delen av slepet, som trekkes av slepebåten MB Mørkfos. I denne delen av innsjøen, fra lensene ved Fetsund ned til oppankringsstedet ved Sofiedal ved innsjøens vestbredd, måtte mosene manøvreres forsiktig langs djupåler mellom sandbankene Tuentangen i Nordre Øyeren naturreservat Bakgrunn for saken Vi viser til søknad 26.04.2019, Fetsundsamt befaring 06.09.2019. STYRK søker om å anleggesomto stierknyttei Nordre Øyeren naturreservat: 1. Forlengelse av Svanestien på Bjanes fra stiens nåværende nordligste punkt og nordover u Nordre Øyeren naturreservat (NØN) er under stadig press. En viktig årsak til det er at mer enn 1.000.000 mennesker har mulighet til å nå reservatet i løpet av en times biltur. Båtfolk, fiskere, turgåere, hundeluftere, syklister og hestefolk bruker stadig oftere området til rekreasjon. Nordre Øyeren fuglestasjon (NØF) og Norsk. Sjå videoen Nordre Øyeren naturreservat frå Fet kommune, i år 197 Øyeren is a lake in the Glomma River watershed, southeast of Lillestrøm. It is located within the municipalities of Enebakk , Skedsmo , Fet , and Rælingen in Akershus county and Spydeberg and Trøgstad municipalities in Østfold county

Det er laget en forstudie som heter «Videreutvikling av Fetsund lenser og Nordre Øyeren- mulighetens arena» av en nedsatt komité. Forstudien er omfattende å peker på at man ønsker å få til et nasjonalt våtmarkssenter som skal samspille med Nordre Øyeren naturreservat, og utvikle mulig interesse for naturopplevelser og friluftsliv Du finner 4 fritidsboliger og hytter til salgs i Enebakk på FINN Eiendom. Søk blant alle feriehus i hele Norge

Nordre Øyeren naturreservat er et stort innlandsdelta med et unikt plante-belastningog dyreliv og et stort av naturtyper. Det er registrert 269 fuglearter, 25 fiskearter og ca. 350 karplanter i området. Et stort antall våtmarksfugler raster i Øyeren under vår- og høsttrekket, og Øyeren har også. I nordre Øyeren er det små arealer med gunstig habitat for gjedde (grunt, klart vann med god vegetasjonsdekning). Dårlig vekst viser at gjeddebestanden primært er styrt av dårlige forhold både for årsunger og eldre årsklasser. Deler av dette tilskrives dårlig siktedyp

Etter å ha juryert 136 internasjonale bidrag, har juryen nå kåret en vinner. De premierte er kontaktet av Museene i Akershus (MiA). Grunnet Covid-19 vil offentliggjøringen skje digitalt og alle kan følge offentliggjøringen direkte via Museene i Akershus (MiA) sin Facebookside.. Alle de 136 konkurranseforslagene ligger ute i en digital utstilling hvor interesserte kan se forslagene som er. Vannområde Øyeren er et interkommunalt prosjekt som arbeider for å beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i området. Videre skal det om nødvendig iverksettes forebyggende eller miljøforbedrende tiltak for å sikre god miljøtilstand Ramsarområdet Nordre Øyeren Nordre Øyeren og Sørumsneset ble fredet henholdsvis i 1975 og i 1992. Våtmarkene i Nordre Øyeren er blant de største og viktigste i Norge. I 1985 fikk Nordre Øyeren naturreservat Ramsarstatus. Et Ramsarområde er et område som har internasjonal betydning som våtmarksområde. Per 2013 har 209 Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Nordre Øyeren Fuglestasjon 97559036

Mirrored glass cabin offers spectacular 180-degree nature

Øyeren - lokalhistoriewiki

Sjå videoen Øyeren: D/S Gahn-lensebåt restaureres frå Fet kommune, i år 199 Nordre Øyeren Våtmarkssenter. Lytt til teksten Stopp avspillingen. Våtmarkssenteret er et oppdagelsessenter for barn og unge med spennnende utstillinger om natur og våtmark, og har flere typer aktiviteter for barnefamilier På grunnmuren til denne gamle, rødmalte hytta har det reist seg en hytte som er så unik at utenlandske turister reiser til Nordre Øyeren bare for å oppleve den spesielle stemningen Tidligere har ØB meldt at Norges største padelsenter åpner i Ski. Nå melder en konkurrent seg på i andre enden av kommunen. Sprett aktivitetspark er under full ombygging. - I Sverige har sporten tatt helt av, noe som også vil skje her hjemme, sier Richard Larsson i PurePadel skråsikkert NVE har sendt ut flomvarsel på gult nivå for Mjøsa og Øyeren. Det er problemer med ei flomluke i Sarpefossen kraftverk og derfor holdes vannet igjen høyere i vassdraget. Vannstanden i Mjøsa.

Lillestrøm JazzklubbÜbers Wasser wandern – Im Flößereimuseum Fetsund LenserElvedelta - status og overvåking Delta utenfor prosjektetTre fisketurer med skogens konge i hovedrollen - Hooked
 • Capsaicin plaster.
 • Ladykracher hamster.
 • Halloween party aachen.
 • Acne scars home remedies.
 • Kontorhaus hamburg.
 • Magnus härenstam.
 • Betennelse ørebrusk.
 • Barnegitar størrelse.
 • Trinnvis nedlasting iphone.
 • Mazda 6 kombi technische daten pdf.
 • Faktorkrav magnum 1.
 • African countries list.
 • Firmenlauf duisburg 2018.
 • Terrasserekkverk.
 • Privatlege drammen.
 • Ssb fattigdomsgrense.
 • Hvordan lade elbil i sverige.
 • The danish girl netflix.
 • Sylwia grzeszczak kiedy tylko spojrzę.
 • Como se escribe un millon uno.
 • Wenche myhre samboer.
 • Gezelschapsspel voor koppels.
 • Audi r8 nm.
 • Pferde filme deutsch.
 • Hesteridning trondheim.
 • Emoji quiz norsk.
 • Thales fakta.
 • Gjerdrum rådhus.
 • Taekwondo wtf 2017.
 • Ndr 1 niedersachsen quiz.
 • Stressmage diare.
 • Ultralyd uke 6 1.
 • Veiledning til tek 17.
 • Hip hop tanzen recklinghausen.
 • Modulation norsk.
 • Demokraten republikaner vergleich.
 • Sarasota wetter.
 • Anna disco aschaffenburg.
 • Deutsche botschaft wien termin.
 • Ving hotell.
 • Friksjonskoeffisient stål.