Home

Varekostnad budsjett

Varelager og vareforbruk Regnskapsguiden

 1. Varekostnad = 0 + 100.000 - 20.000 = 80.000 Hvis du ikke har tatt ut noen varer fra varelageret blir varekostnaden på det som er solgt videre 80.000. Man kan føre alle kjøp av varer gjennom året som varekjøp på 4000 konto, f.eks. en vare til 10.000
 2. Variable kostnader er kostnader som er direkte knyttet til virksomhetens produksjon, og som stiger når produksjonen øker.. Variable kostnader er utgifter man har i forbindelse med produksjon og salg. Ved produksjon kan de variable kostnadene for eksempel være råvarer, materialer, energi, innpakning og lignende
 3. utter med Lindoffs budsjettmal. Last ned gratis mal i Excel
 4. Å få oversikt over hva man faktisk bruker penger på, gjør det enklere å få kontroll på forbruk og sparing. Selv om det kanskje høres komplisert ut, er det faktisk veldig enkelt å sette opp et oversiktlig månedsbudsjett. Det finnes også en rekke gode (og gratis!) maler på nettet som du kan benytte

Hva er variable kostnader? - Vism

Varekostnadsbudsjett inneholder «de samme varene» som i et salgsbudsjett, men de er beregnet til inntakskost Slik utarbeider du en varekostnad som selges Budsjett 2020 Konto 4190 Varekostnad - e-conomic norge hjelpe video (Oktober 2020). none: Kostnaden for varer som selges, er i hovedsak en del av driftsbudsjettet. Hva er et driftsbudsjett? Driftsbudsjett er en av de to delene av hovedbudsjettet

For å utvikle kostnaden for varer solgt budsjett, trenger du informasjon fra direkte materiale, direkte arbeidskraft, overhead og inventar budsjetter. Her er det å vite. Hvordan lage en varekostnad solgt Budsjett Utvikle driftsbudsjettet for en liten bedrift. Kostnaden for varer som selges, er i hovedsak en del av driftsbudsjettet. Styret godtar budsjettet den 15. november. I mellomtiden har Per allerede satt Nils It-assistent i gang med en større budsjettmodell og gitt ham noen retningslinjer. Nils skal lage en modell som kan danne grunnlaget for et resultatbudsjett og også et likviditetsbudsjett Varekostnad. 20 650 20 650 Varekostnad. 318 650 318 650 Dekningsbidrag 447 300 cr 447 300 cr Lønnskostnad 01 01 STANGE JEGER OG FISKERFORENING Budsjett - Resultat (Budsjett 2019) 1 for Side: Periode - Dato fra-til: - KAF STANGE JEGER OG FISKERFORENING (SJF) 11.02.19 13:5 Budsjett Økonomistyring består av å sette mål, legge planer, budsjettere (uttrykke planene i penger), iverksette økonomiske aktiviteter, registrere de økonomiske konsekvensene og foreta budsjettkontroll. En bruttofortjeneste på 30 % gir en varekostnad på 70 % av salgsinntektene Varekostnad: 4. Lønnskostnad: 5. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler: 6. Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler: 7. Annen driftskostnad. § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende. 0: Endret ved lov 10 juni 2005 nr. 46 (ikr. 1 jan 2006 iflg

Variable kostnader = Varekostnad = Direkte kostnad = Inntakskost Vare kostnad inkluderer alltid frakt, forsikring og toll Faste kostnader er kostnader som ikke varierer med produksjonsmengde og salg. Direkte kostnader / Inntakskost er forbruk som vi kan føre tilbake til et bestemt produkt eller til en bestemt ordre Varekostnad er hvor mye de varene som er solgt i perioden har kostet. I ditt eksempel selger du varer som har kostet kr 212800, dette er varekostnaden, og det er kr 7000 mindre enn du har kjøpt inn varer for. Budsjett (6) Gratis spørsmål- og svartjeneste for grundere.

Denne nettressursen hører til læreboka Økonomistyring for faget økonomistyring innen programområdet næringslivsøkonomi, av forfatterne Annelise Lindheim, Per Nørgaard og Elin Stedje. Boka er også å få i digital utgave Økonomistyring d-bok.Elevressursen er åpen og gratis, mens Økonomistyring Fagnettsted lærer krever innlogging med passord Varekostnad er kostnader som påløper ved kjøp og produksjon av varer, inkludert toll og avgifter, men eksklusiv merverdiavgift Salgspris - varekostnad = Bruttofortjeneste i kroner. Når den er utregnet i prosent vil den likevel alltid være lavere enn avansen siden bruttofortjenesten baserer seg på salgspris, mens avansen.

Budsjettet er opprettet ved hjelp av en enkel formel: ønsket sluttbeholdning, pluss kostnaden for solgte varer, minus verdien av begynnelsen inventar. Hvis verdien av begynnelsesbeholdningen er $ 2000, for eksempel beløpet hvis ditt totale budsjett er $ 11 000. Varekostnad Budsjett og økonomiplan 9 Resultatregnskap 2019 10 Eiendeler 2019 11 Egenkapital og gjeld 31.12 12 Noter til regnskapet 2019 13-15 Varekostnad 496 2043 100 100 100 100 100 Andre driftskostnader 3450 3398 3856 3451 3317 3501 3573 SUM DRIFTSKOSTNADER 8728 10181 8948 8701 8660 8928 907 Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12. Budsjett 9. Budsjett. Sammendrag Økonomistyring består av å sette mål, En bruttofortjeneste på 30 % gir en varekostnad på 70 % av salgsinntektene; En avanseprosent på 60 % gir en varekostnad lik salgsinntektene delt på 1,6 mens vi må dele på 2 dersom avansen utgjør 100 %

Budsjettmal - Lag et budsjett på 1-2-3 - Lindorf

vi har ulike budsjetter: balansebudsjett en oppstilling over virksomhetens beholdninger av eiendeler (anvendelse av kapital) og egenkapital og gjel Vi har satt opp budsjettet slik at alle utgifter vi har på et år er delt på 12. Vi kan ta årsavgiften for bil som et eksempel. I budsjettet står det 255,- på linjen Årsavgift Bil 2015. Det er hva det koster i måneden å ha en bil stående. Her er et innlegg som forklarer denne prosedyren litt nærmere: Uventede regninger eksisterer ikke Budsjett 2020 Varekostnad Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 4000 - Innkj.materialer eller varer 10 000 9 926 2 000 4010 - Regattautgifter 20 000 89 000 40 000 4100 - Ungdomsstøtte 20 000 0 20 000 4250 - Kurs/utdanning 10 000 0 10 000 4300 - Seilkursutg, arrangør, dommerkurs 20 000 0 10 000 4370 - Diverse utgifter 1 000 229 5 00 Forbedret uthenting av varekostnad ved datoutvalg; Forbedret henting av tall til Fakturert Timekostnad. Under Rapport blir tallene i Hittil og Budsjett hittil hentet på samme vis. (Ved listevisning får du valg på Revidert budsjett hittil) Endret a-kontofakturering i fakturaforslag Et budsjett hjelper deg å planlegge og utføre justeringer over de neste tolv månedene slik at du har bedre kontroll på økonomien i firmaet ditt. Da tar du varekostnad + avanse. Avansen må ta både indirekte kostnader og fortjeneste med i beregningen

Gratis budsjettmal for månedsbudsjet

Budsjettet har en helt sentral rolle i økonomistyringen. Det krever at bedriften setter veloverveide og konkrete mål, følger opp disse og analyserer avvik. En avanseprosent på 60 % gir en varekostnad lik salgsinntektene delt på 1,6 mens vi må dele på 2 dersom avansen utgjør 100 % Varekostnad 2770 3200 3900 Endring i beholdning av ferdigvarer -100 350 500 Lønnskostnad, produksjon 2390 2580 2400 Lønnskostnad, Budsjettet og budsjetteringsprinsipp • Vi skal utarbeide resultat-, balanse-og kontantstrømsbudsjett • Budsjettmodellen bygger på top-dow Budsjett Driftsbudsjett år 1 Salgsinntekt 1 291 500 Andre inntekter 0 Sum salgsinntekter 1 291 500 Varekostnad 516 600 Tollkostnad (10,7%) 55 276 Sum variable kostnader 571 876 Lagerleie 12 000 Markedsføring 175 000 Transport 4 300 Reise 20 000 Kontorutgifter 26 000 Sum faste kostnader 266 576 Driftsresultat 482 324 Driftsbudsjettet eller resultatbudsjettet er det mest vanlige å utarbeide Budsjett 2019/20 Oversikt Budsjett 19/20 SUM Inntekter Varekostnad Medlemskostnader Materielle driftskostnader Avskrivninger Budsjettert resultat før avskrivninger Budsjettert resultat etter avskrivninger Inntekter Budsjett 19/20 3000 Tippemidler DFS, Frifond 3030 Sponsoravtaler 3031 Sponsoravtaler ungdomsutvalget 3100 Kontingent 3111 Ammunisjo Hoppensprett Turn Jessheim Budsjett Regnskap Budsjett 2020 2019 2019 Inntekter: Kontingenter/Treningsavgifter 2 750 000 2 523 162 3 400 000 ABC/LAN midler 400 000 435.

Forskjellen på brutto og netto enkelt forklart Lønn og

Skal du starte for deg selv er det greit å vite hva årsresultat og andre begreper betyr. Her er en kort innføring for deg som ikke har økonomisk utdannelse OG BUDSJETT 2020 NIFs ledermøte 2020 5. juni 2020 / Teams Sak: - Behandle NIFs årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020. Vedlegg: Varekostnad 754 807 Lønnskostnad 4 159 838 149 755 Avskrivnings- og nedskrivningskostnad 6, 7 22 781 28 079 Annen driftskostnad 5 170 064 173 53 Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig

Kostnadsart: varekostnad / innkjøp, lønn, markedsføring, støtte / administrasjon, andre driftskostnader etc. Om det tar kort eller lang tid før kostnadsreduksjonen gir full/betydelig effekt; Når det er behov for større kostnadsreduksjoner ('krigskirurgi'): Tør å ta skikkelig i - Det er sjeldent det kuttes for my Kontonavn Budsjett denne periode Budsjett hittil i år Salgs- og driftsinntekt 3900 Parkering Svarthaugen 19 000 cr 19 000 cr Varekostnad. 549 900 549 900 Dekningsbidrag 62 000 cr 62 000 cr Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6705 Regnskapshonorar 20 000 20 000 6720. I henhold til dette systemet kan virksomheten opprettholde kostnader under FIFO, men spore en kompensasjon i form av en LIFO-reserve. Slik reserve (en eiendel eller et kontra-aktivum) representerer forskjellen i varekostnad under FIFO- og LIFO-forutsetningene

Slik setter du opp et budsjett - Lindorf

Varekostnad Beholdningsendring Via og Fv Lønnskostnad Sosiale kostnader Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Avskrivning Annen driftskostnad Du kan registrere budsjett for inntil fire måneder i modellen. Øverst i regnearkmodellen finner du en del knapper BUDSJETT IL Skarphedin Langrenn Budsjett 2017 (årsbudsjett) SALGSINNTEKT 3110 - SALG MATRIELL AVG.FRITT -2 000 3130 VAREKOSTNAD 4200 - INNKJØP AV VARER 2 000 Sum VAREKOSTNAD 2 000 LØNNSKOSTNAD 5003 - Løn trenarar 52 000 5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT. Budsjett 2020 Samfunnshuset Kolbotn Sa Varekostnad 0 11 230 9 605 Lønnskostnad 1 474 850 1 422 201 1 336 312 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler492 250 535 084 583 823 Annen driftskostnad 1 144 700 1 064 155 1 006 181 Sum. VAREKOSTNAD VAREKOSTNAD 4010 Kjøp Utstyr/Klær 30000 15000 150004010 Kjøp Utstyr 4014 Tilskudd (mellom grupper) 4020 Utgifter hållingtopp 5000 50004020 Utgifter hållingtopp. BUDSJETT 2019 Budsjett HovedlagBudsjett SkiBudsjett FotballBudsjett RosåsenBudsjett TråkkenIL Hållingen 2019 4100 Mangler bilag 500 5004100 Mangler bila Varekostnad Sum varekostnad Lønn ansatte Fordel i arbeidsforhold Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Annen personkostnad Budsjett Regnskap Spes nr. Klasse 3/30 Klasse 3/31 Klasse 3/32 Klasse 3/34 Klasse 3/36 Klasse 3/39 Klasse 4/40 Klasse 5/50 Klasse 5/52 Klasse 5/53 Klasse 5/54 Klasse 5/5

Hobbyokonomen - Bedriftsøkonomisk analyse - arbeidskrav

Sum varekostnad Hovedlandsrenn påmeldinger Sum deltakelse stevner Trenings og kamputstyr 23 Dunjakker 10 Drakter NM senior Sum har her beregnet hva som er andelen av draktene som klubben må betale uker timelønn antall økter antall trenere Rulleski 2*2500 Budsjett 2017 Budsjett 2018 LA midler 6xxx Ny tråkkemaskin støtte Budsjett 2019. T Varekostnad U Bemanning som ikke er sikkerhetsbemanning Markedskostnad og provisjoner W Administrasjonskostnader X Andre driftskostnader Y Sum passasjerkostnader (T+U+V+1/V+X) Z Sum kostnader (S+Y) FE Resultat ter skatt (K-Z) BERGEN-KIRKENE Budsjett(for(BDF2015 Budsjett 2015 Noter Salgsinntekter 841300 1 Andre/inntekter 135000 2 Sum(driftsinntekter 976300 Varekostnad 25000 3 Lønnskostnad 419799 4 Andre/driftskostnader 605500 5 Sum(driftskostnader 1050299 Driftsresultat 73999 Finansinntekter 2000 6 Finanskostnader 1000 7 Årsresultat 72999 8

BUDSJETT KONNERUD SYKKEL DRIFTSINNTEKTER BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 KOMMENTARER Salgsinntekter 3000 Kiosksalg uten mva-2 000 -2 000 Kiosksalg arrangementer (TEVEBU CUP 2020) Varekostnad 4300 Egne stevner (NM etc) 1 000 1 000 Kiosk+div kostnader (TEVEBU CUP 2019) 4301 Premier 0 0 BMS holder premier for TEVEBU CUP 202

404 Side ikke funnet Vi fant ikke siden BUDSJETT 2013 IL Hållingen 18.02.2013 Matrix Økonomisystem Side 1 Avd. 4, Rosåsen Fritid Bud-2013 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3105 Salg heiskort 70.000,00-3750 Sponsorinntekter 26.000,00-3910 Inntekter arrangement 33.000,00-3925 Div. inntekter 2.000,00-SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 131.000,00-VAREKOSTNAD 4200 Innkjøp av varer 21.000,0 Varekostnad 754 807 Lønnskostnad 159 838 149 755 Avskrivnings- og nedskrivningskostnad 22 781 28 079 Annen driftskostnad 170 064 173 532 Sum driftskostnader 1 941 327 1 828 266 Budsjett 2020. Side 16 INNTEKTER. KOSTNADER. RESULTAT. Post 2 Grunnstøtte særforbund. 0 266 000 000 266 000 00

Budsjett 2017 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Kontingent, medlemskap -56 500,00 Kontingent, seminarer -4 500,00 Dugnadsarbeid -90 000,00 Off.støtte kommune/fylke -20 000,00 VAREKOSTNAD 4000 Innkjøp varer (for videresalg) 18 800,17 4001 Drillutstyr (for viderefakturering) 4 223,0 1.311..331.3 Overordnede forutsetninger Overordnede forutsetninger orutsetninger for budsjett og handlingsplanfor budsjett og handlingsplanfor budsjett og handlingsplan ENKF er en del av kommunen som juridisk enhet og er således en del av den kommunale forvaltning. Varekostnad 5 468 000 5 527 000 59 000.

Lag et budsjett lynraskt - Smarte Penge

BUDSJETT - SVEIVA INNEBANDY - 2018. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter: Salgsinntekt ; 3000 Inngangspenger 90000. 3050 Dugnad 400000. Sum Varekostnad . 700000. Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte. 125000 5290 Motkonto fordeler gruppe 52 . 0 0. Sum Lønnskostnad 125000. Annen driftskostna • Varekostnad; overforbruk mot budsjett på periferiutstyr som faktureres kunder. • Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift. • Ekstern bistand; Sett bort fra kostnader som viderefaktureres, er det overforbruk på 2 MNOK i driften, hovedsakelig knyttet til STIM. • Avviket på andre driftskostnader gjelder i hovedsa

120700 - SMR BASIS Tiltak2 Artsklasse2 Sum av Budsjett hittil Sum av Regnskap hittil Summer av Avvik hittil Summer av Prog/LTB 900000 Generell drift 4 Varekostnad - - - 5 Lønn og godtgjørelser 43 333 23 712 19 621 130 00 Varekostnad. 383 200 383 200 Lønnskostnad 5330 GODTGJØRELSE TIL STYRET 20 000 20 000 5333 DOMMERHONORAR 1 800 1 800 01 01 STANGE JEGER OG FISKERFORENING Budsjett - Resultat (Budsjett 2018) 1 for Side: Periode - Dato fra-til: - KAF STANGE JEGER OG FISKERFORENING (SJF) 28.02.18 08:1 Varekostnad 209 328 113 222 618 611 213 396 312 Lønnskostnad 7, 8: 21 603 226 21 483 380 20 791 653 Avskrivning 1, 2: 17 881 758 19 087 948 12 633 155 Annen Dette prinsippet gjelder både budsjett og regnskap.. Varekostnad 4300 Mat/ kioskvarer 9 000 9 000 4301 Dresser, klær 36 000 36 000 4302 Kontonavn Budsjett denne periode Budsjett hittil i år Driftskostn. og av- og nedskrivninger 215 242 215 242 Annen driftskostnad 7300 Trykking,annonser 6 000 6 000 7320. Andre driftskostnader er i praksis på budsjett. Reduksjonen i varekostnad skyldes at CERES sin aktivitet ikke lenger er en del av UiOs drift. Side 3. Regnskapet pr 31.12.2018 viser et resultat tilført virksomhetskapitalen på 18,3 mill. kroner, noe som tilsvare

Sunnfjord Golfklubb - budsjett 2017 B 2017 R- 2016 R-2015 SALGSINNTEKT 3000 - Utleige maskiner, anlegg, etc. 0,00 -5 000,00 -5 000,00 VAREKOSTNAD 4124 - Turneringskostnader 5 168,00 4300 - Varekjøp vareautomat, høg sats 5 000,00 3 253,00 4310 - Varekjøp kiosk 20 000,00 14 041,0 Budsjett 2020 Resultat 31.12.2019 3010 Produktannonser mva.pl. - - 3035 Tilskudd fra NFF 272 000,00 Sum varekostnad: Lønnskostnader: Sum personalkostnader Andre driftsutgifter. 6551 Datautstyr (hardware) - - 6552 Programvare (software) egeneid. Varekostnad 2 368 245 490 544 Personalkostnad 3 3 749 272 3 513 458 Avskrivning 5,6 827 069 1 123 010 Andre driftskostnader 4 3 082 269 2 288 846 Sum driftskostnader 8 026 856 7 415 858 BUDSJETT 2019 Resultat 2018 Budsjett 2019 RESULTATREGNSKAP Inntekte Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Salgsinntekter 485 000 700 000 602 069 Leieinntekter 10 000 10 000 11 160 Gaver 70 000 167 500 93 132 565 000 877 500 706 361 Utgifter Varekostnad 80 000 120 000 88 910 Avskrivinger 140 000 130 000 139 985 Elektrisitet 120 000 160 000 160 154 Renovasjon, vann 28 000 30 000 27 81

Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Salg materiell avgiftsfritt-9895 -9800 -12000 -12000 Newbody-74950 -60000 -37500 -16800 Sponsorinntekter avgiftsfrie-23963 -22500 -28500 -29000 Varekostnad Andre driftskostnader Budsjett Hakadal IL - Innebandy 2016 I regnskap og budsjett brukes betegnelsen resultat i stedet for fortjeneste. Varekostnad Varekostnad er forbruk av materialer på de produkter og tjenester som er fakturert i perioden. Periodens varekostnad = periodens inngående varebeholdning + kjøpt i perioden - periodens utgående varebeholdning. Varelagerets omløpshastighet Varekostnad 4340 Innkjøp av varer til idrettsarr. 300,00 300,00 300,00 Varekostnad 0,00 300,00 0 300,00 300,00 0 Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6560 Rekvisita 368,00 368,00 6561 Premier, utmerkelser 36 828,39 23 393,75 100 926,52 64 098,1

Budsjettkalkulator forbruksutgifte

BUDSJETT 2018 Trondheim kulturnettverk BUDSJETT REGNSKAP Kommentarer 2018 2017 Driftsresultat Gitt endring i kontingenten Integrering mm 1) Varekostnad 4500 Fremmedytelse og underentreprise 22 500 25 100Adm helgetilskudd 20 000 i 2018 4360 Frakt, toll og spedisjon 1 019. €€€€€€Varekostnad €€€€€€€€€4100 Dagligvarer 10 000 10 000 €€€€€€Varekostnad 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 Budsjett Arendals Seilforening 202 Selskapet budsjetter forutsi varekostnad i 2013 av $ 325 000 og ønsket slutt beholdningen 31. desember 2013 av $ 210,000. Figuren nedenfor viser hvordan selskapet anslår merchandise kjøp som er nødvendig for neste år. Dette kjøp merchandise budsjettet indikerer at Pickers trenger å kjøpe $ 285 000 verdt av varer i perioden budsjett Alle tall i NOK 1000 Virkelig Budsjett Virkelig % Prognose Budsjett Husleieinntekt 115 388 113 303 109 223 2 % 334 545 334 545 Andre inntekter 123 265 121 735 119 566 1 % 321 981 321 981 Driftsinntekter 238 653 235 038 228 789 2 % 656 526 656 526 Varekostnad -15 716 -14 807 -17 878 -6 % -46 472 -46 47

Hvordan sette opp budsjett? Få tips her Accounto

Varekostnad 4010 Spillerett til Herdla Golf AS 993 070 933 050 Note 5 4110 Premier - turneringer 30 175 -22 500 Note 2 4200 Golfkort NGF - - Flyttet til konto 7410 4230 Kostnader VTG BUDSJETT 2017. Author Budsjett 2014 Holmavika Hamnelag, 6740 Selje : Nr. Poster: Regnskap 2013: Budsjett 2014 : Salg og driftsinntekter : 3060: Salg av brygger/utrigger Varekostnad Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Lønns- og personalkostnad Klasse 6/7 Andre driftsk./avskrivning Klasse 8 Finans og ekstraordinære Klasse 3/30 Klasse 3/31 Klasse 3/32 Billettinntekter Klasse 3/34 Klasse 3/36 Klasse 3/39 Klasse/konto Budsjett Klasse 1 Anleggsmidler Omløpsmidler Klasse 2 Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum. Budsjett 2018 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2016 Vedtatt budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 Basistilskudd 1 544 072 1 543 355 1 643 058 Aktivitetsbasert inntekt 71 049 61 727 66 111 Annen driftsinntekt 691 981 199 755 207 058 Sum driftsinntekter 2 307 102 1 804 836 1 916 228 1 097 393 1 093 604 1 222 660 Varekostnad 0 0

Finn relevante kurs innen Visma Software i Nord-Trøndelag. Her finner du Visma Software kurs i Nord-Trøndelag som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere Varekostnad Varekostnad kr 629 207,37 kr 368 113,20 4300 Innkjøp av varer for videresalg 4300 kr - 4500 Honorarer rådgivning kr 19 998,95 kr 14 400,00 kr 80 000,00 kr 60 000,00 4502 Honorarer Rådgivere BUDSJETT 2020 - Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren. Varekostnad 6. Lønnskostnad 7. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 8. Dette kan omfatte forhold som vesentlig overskridelse av investeringsutgiften i forhold til opprinnelig budsjett, eller en vesentlig nedjustering av forventede fremtidige kontantstrømmer eller resultater Varekostnad 1 871 750 1 772 500 1 952 500 Lønnskostnad 4 5000 Lønn til ansatte -1,5 årsverk 2020, 2 årsverk fra 2021 736 589 959 578 1 000 000 Note Regnskaonto Driftsresultat. 5020 Feriepenger 88 343 115 140 120 000 Budsjett_AKKS Norge_2020_2022_forslag Created Date - Varekostnad - Annen driftskostnad + Renteinntekt - Rentekostnad _____ = Årsresultat _____ Hva som er relevant å ta med i et resultatregnskap, hvor mange detaljer man skal legge inn i rapporten og hvor spesifiserte notene skal være, vil variere. Uansett er det hensiktsmessig å skille ut inntekter og kostnader som.

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Varekostnadsbudsjettet - NDL

Det finnes flere måter å beregne lagerverdien på. Du kan f.eks benytte funksjonen Rutine for å beregne lagerpris på varer.Da vil feltet lagerpris på varekortet bli oppdatert. Når du tar ut lagerverdilister har du flere valg om hvilken verdi som skal bestemme lagerprisen.. Bokføring av vareforbruket kan gjøres på flere måter Varekostnad i kroner Mva-prosent. Forutsetninger for budsjettet Kroner 7 530 000 7 530 000 6 136 950 1 393 050 715 000 50 000 240 000 60 000 264 000 7 465 950 64 050 64 050 64 050 64 050 100,0 0/0 100,0 0/0 81,50/0 18,5 0/0 0/0 07 0/0 0/0 0/0 99,1 0/0 Kroner +1 116 950 +138 050 215 950 +39 050 +39 050 +39 050 +39 050 +20,0 0/0 +22,3 0/0 0/0 0/ BUDSJETT 2020 Gjerpen Idrettsforening 1 Gjerpen IF Hovedforening Nr. Kontonavn Regnskap 2019 Regnskap i fjor Budsjett 2020 Revidert Budsjett 2020 Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 32 266,81 0,00 16 000,00 16 000,00 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 207 830,00 250 000,00 25000

Slik utarbeider du en varekostnad som selges Budsjett 202

BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 Kommentar SALGSINNTEKT 3000 - Fakturerte sponsorinntekter 417 623 376 200 1 076 000 Ref. arkfane Sponsor Sum VAREKOSTNAD-217 463 -85 000-39 000 Budsjett 2020 Klæbu Idrettslag - Hovedlaget. ENDRING I BEHOLDNING OG PERIODISERINGER 0 0 0 4800. Varekostnad, varer for videresalg 2 000 Leie maskiner, inventar, datasystemer mm 3 000 Inventar/utstyr 10 000 Møte, kurs, oppdatering o.l. 20 000 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 30 Microsoft Word - Forslag til budsjett for Bø volleyballklubb 2020.doc Varekostnad 4302 Merker, medaljer og premier 0,00 23 616,41 5 000,00 4700 Arrangements kostnad 0,00 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i år Budsjett Budsjett 2019 2018 2019 2020 Driftskostnader 190 759,59 464 815,00 248 000,00 256 000,00 Driftsresultat 170 884,31 -183 628,48 22 000,00 89 000,0 Budsjett 2002 Rentekostnader Prosenttabell Januar Februar Mars Månedsfordelt budsjett 1. Kvartal Resultatbudsjett Resultat Variable kostnader: Sum variable kostnader Varekostnad 182582.40 171171.00 193993.80 547747.20-.00 0.00 0.00 0.00-0.00 0.00 0.00 0.00 182582.40 171171.00 193993.80 547747.20 78249.60 73359.00 83140.20 234748.80 Lønn.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet BUDSJETT/REGNSKAP - NILUS 2014-2015 - M/FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 BUDSJETT Regnskap BUDSJETT Regnskap BUDSJETT Navn/post 2014 2014 2015 2015 2016 Varekostnad 60 000 49 534 30 000 2 233 30 000 Lønnskostnad Lønn til ansatte, inkl. feriepenger 40 000 50 000 27 000 50 00 Budsjett(2019(-(forslag Salgsinntekt 3110!%Salg(medaljer,matr.) 22000!!!!!3120!%!Sponsorinntekter 50000 Sum(Salgsinntekt 72000 Annen(driftsinntek

Video: Hvordan lage en varekostnad solgt Budsjett - Soba Katur

Konto Regnskap 2019 Budsjett 2020 3100 Medlemskontingent 353650,00 360 000 3180 Gaver 0,00 15 000 3200 Annonseinntekt Pilegrimen 19200,00 60 000 3990 Annen inntekt 37543,60 30 000 Sum driftsinntekter 410393,60 465 000 4000 Utgifter Pilegrimen 146273,00 160 000 4500 Honorar Pilegrimen 54000,00 70 000 Varekostnad 200273,00 230 000 6300 Leie. ISF-budsjett på totalt 75313 DRG-poeng innanfor somatikk og 27044 DRG-poeng innanfor psykisk helsevern og TSB. Budsjettert aktivitet ligg 943 DRG-poeng over bestillinga frå HMN innanfor Helse Møre og Romsdal Budsjett 2020 (3) Salgs- og driftsinntekter -6 640 456 (4) Varekostnad 1 152 840 (5) Lønnskostnad 4 409 99 Revidert budsjett ettersendes alle delegater på Generalforsamlingen 2020 senest den 10. juli. 1. Salgsinntekter a. 1 av opprinnelig 2 karrieredager er avlyst. Varekostnad 170 000 185 000 Lønn og honorarer 6 727 412 7 261 335 Arbeidsgiveravgift 889 413 993 661 Andre personalkostnader 761 600 846 60 Varekostnad 368 245 507 170 475 000 Personalkostnad 3 749 272 3 985 264 4 250 000 Avskrivning 827 069 827 069 760 000 Andre driftskostnader 3 082 269 2 880 451 3 155 000 Sum driftskostnader 8 026 856 8 199 954 8 640 000 Driftsresultat Budsjett PTK 202

Budsjett 2019 November+Desember Kommentar til Budsjett 2020 REGNSKAP 2019 Regnskap 2020 Budsjett 2020 PERIODIOSERING Budsjett 2020 KONNERUD IL BANDY Isleie Husleie Kom 19 p Kom B20 Som i fjor SAMME Redusert med kalender dugnad og spons Litt opp spns og kalender Samme Avsatt på feil K Som bud 19 inkl ca 100 tkr i kost til idrettshus 70 til husleie Budsjett 2020 Regnskap 2019 Regnskap 2018 Varekostnad 1 450 000 1 479 158 1 431 399 Lønnskostnad 800 000 772 207 664 977 Avskrivninger 410 000 437 529 461 018 Annen driftskostnad 5 700 000 5 568 158 4 849 319 Sum driftskostnader 8 360. Regnskap 2018 - Budsjett 2019 Resultatregnskap pr 30.12.2018 Konto Resultat 31.12.2018 Budsjett 2018 Resultat 2017 Budsjett 2019 Avvik 2018 ifh til budsjett Varekostnad: - 4200 Leie møte- og kurslokaler 704,00 704 4201 Servering kurs 18 824,90.

SUM VAREKOSTNAD 23 000,00 12 448,20 10 000,00 6220 Landsmøte Slekt og Data 9 000,00 10 080,00 6225 Tillitsvalgtskonferanse 12 500,00 Budsjett 2019 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD FINANSIELLE POSTER. Title: Budsjett 2019, til årsmøtet.xlsx Author Enkel kalkulator som regner ut momsbeløpet enten fra totalsummen eller nettobeløpet. For å regne ut 25% moms fra et nettosum, legg inn beløpet og klikk på kalkule

Varekostnad 4300 Mat/ kioskvarer 32 000 32 000 4301 Dresser, klær 0 0 4302 Kontonavn Budsjett denne periode Budsjett hittil i år 6600 Reparasjon og vedlikehold Astridbekken 17 000 17 000 6601 Vedlikehold/brøyting av Astribekken 20 000 20 000 6603. Varekostnad Dekningsbidrag - faste kostnader Resultat Oppgave 9.3 Her kan du løse oppgave 9.3 Oppgave 9.5 Inndata: Pris uten mva per lekestue b) Følsomhetsanalyse Variable kostnader per enhet Oppr. verdi Faste kostnader per år pris var.kostn. a) Resultatbudsjett Variable kostnader Regnskap Endringer Budsjett År Prosent Kroner/ av salget. En bedrift har faste kostnader og lineære variable kostnader. Vi finner dekningspunkt og overskudd ved regning og ser et grafisk bilde av funksjonene

Varekostnad Personalkostnader Driftskostnader Resultat før avskrivinger Avskrivinger Driftsresultat, EBIT Finans, skatt ÅRSRESULTAT * a Regnskap, periode 1 - 12 Avvik -25 200 980 -314 -24 534 -24 534 6 065 -18 468 Budsjett, periode 1 - Regnskap Budsjett 792 000 -522 268 -1 041 268 691 268 691 6 146 274 837 12 Awik 792 000 -522 268 -1 041 268. Budsjett vurderinger kan være en månedlig eller årlig prosess, avhengig av companyâ € ™ s regnskaps- og økonomiprosesser. Regnskapsførere kan poste små forskjeller mellom de to priser til companyâ € ™ s varekostnad konto. Store forskjeller trenger å gå mot en companyâ € ™ s inventar konto Varekostnad Budsjett for VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA 01.06.2019-31.05.2020 Varekostnad. 8150 Annen rentekostnad Årsresultat -40 584 30 460. Budsjett for VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA 01.06.2019-31.05.2020. Author: Evy Renee Westgård Created Date BUDSJETT 2019 - REGNSKAP 2019 - BUDSJETT 2020 Regnskap 2019 245 109 3 892 259 394 375 125 950 254 074 75 252 4 987 019 172 621 18 850 789 674 84 789 92 985 166 469 Sum Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE Lønn, arb.avgift og pensjon (faktureres fra NBBF) Leie lokaler Inventar, Datautstyr Honorar regnskap (THE VIT, Liliestrøm Budsjett for 2018 Res-2017 Bud-2018 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3000 Kontingent medlemmer -71 060,00 -65 000,00 3010 Inngangspenger -11 400,00 -12 000,00 3150 VAREKOSTNAD 4000 Vareforbruk - varer for videresalg 6 318,00 8 000,00 4050 Innkjøp gevinster 3 209,50 3 000,0 BUDSJETT 2010 HEGRA IL - FOTBALL Sponsorinntekter Inntekter kiosksalg Interne overføringer fra styret Treningsavgifter Salgsinntekter Sum salgsinntekter Varekostnad Innkjøp varer for videresalg Kostnader tilstelning Sum varekostnad Dekningsbidrag Lønnskostnad Lønn Sum lønnskostnad Driftskostnader Bane- og hallei

 • Multimode fiber cable.
 • Marengsbunn langpanne.
 • Abcd sykepleie.
 • Twinrix vaksine varighet.
 • The north face d.
 • Olje og gass forurensning.
 • Lo tannhelseforsikring.
 • Hva skjer i kristiansand barn.
 • Tekstillim tåler vask.
 • Jj abrams twitter.
 • Teacup chihuahua welpen kaufen.
 • Navn på stjerner og planeter.
 • Medela flaske 250 ml.
 • Stortingets vedtak om dokumentavgift 2016.
 • Vw golf 7 preis.
 • Fitstore24.
 • Flughafen düsseldorf emirates.
 • Praktiske oppgaver vei fart tid.
 • Alvorlig hodeskade.
 • Livmorhalstappen langt nede.
 • Gullbarre gullsmed.
 • Hva er en leder avis.
 • Stadt vreden.
 • Josh hartnett height.
 • Nm rothschild & sons dotterbolag.
 • Neue hotels dom rep 2017.
 • Küchenzeile mit elektrogeräten günstig mit aufbau.
 • Privatundervisning dans oslo.
 • Enders reisen 2017.
 • Zdf sport.
 • Blitzer b31 friedrichshafen.
 • Manage devices windows 10.
 • Model agency stavanger.
 • Dareios kyros.
 • Barry's bootcamp pris.
 • Playmemories download mac.
 • Fibo trespo kitchen wall.
 • Zurich airport terminals.
 • Elv i manche kryssord.
 • Adam douglas stjernekamp blues.
 • Grunnarbeid tomt.