Home

Meldepliktige sykdommer mattilsynet

Gjelder hendelsen mistanke om eller påvisning av listeførte sykdommer hos dyr eller fisk eller skadegjørere på planter, kontakt ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00 Kontakt Mattilsynet; Fyll ut skjemaet på Mattilsynets skjematjenester Meldepliktige sykdommer. Her finner du informasjon om meldepliktige sykdommer og fakturering. Det er en forutsetning at Mattilsynet varsles om mistanken om A- eller B-sykdom, og at dette er krysset av for i rekvisisjonsskjemaet. Varsling ved mistanke eller påvisning av A- eller B-sykdom

Meldepliktig hendelse Mattilsynet

Sykdommene er inndelt i ulike sykdomsgrupper; A og C. Hva slags informasjon MSIS kan innhente avhenger av hvilken gruppe sykdommen tilhører. MSIS kan også inneholde mikrobiologiske prøvesvar, hvor direkte identifiserbare kjennetegn skal slettes så snart som mulig etter kvalitetssikring for sykdommer som ikke inngår i gruppe A Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 14 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 11 første ledd, jf. annet ledd, § 13 første ledd, § 21 femte ledd, § 22 tredje ledd, § 24 fjerde ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-4, § 2-3 fjerde ledd

Meldepliktige sykdommer - Veterinærinstitutte

Leger som mistenker eller påviser et utbrudd av tidligere nevnte sykdommer utenfor helseinstitusjon skal varsle kommunelegen. Kommunelegen skal varsle Folkehelseinstituttet, og i tillegg skal det lokale Mattilsynet varsles ved mistenkt eller påvist smittsom sykdom overført med næringsmiddel eller som kan skyldes smitte fra dyr Ansatte ved politiet, tollvesenet og havnevesen, på flyplasser, i Mattilsynet, Forsvaret og Kystvakten, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt underrette kommunelegen som når de har en sterk mistanke om en allmennfarlig smittsom sykdom eller oppdager et tilfelle av en slik sykdom Mattilsynet iverksetter hvert år en rekke kartleggings- og overvåkingsprogrammer for å skaffe informasjon om forekomsten av bestemte smittestoffer i noen utvalgte næringsmidler. (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Det finnes over 50 meldepliktige smittsomme sykdommer; mange av dem kan smitte fra mat, vann eller dyr Mattilsynet skal nå ta flere prøver for å kartlegge omfanget av sykdommen i besetningen. Prøvene analyseres ved Veterinærinstituttet, skriver Mattilsynet i en kunngjøring. Besetningen er pålagt restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger. Dette betyr at besetningen ikke kan flyttes eller selges

Meldepliktige sykdommer er sykdommer som leger og medisinske laboratorier er lovpålagt å melde om til myndighetene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Mattilsynet kan for øvrig gi pålegg om å iverksette tiltak som er nødvendige for å hindre spredning av sykdommen. Herunder kan Mattilsynet for å forebygge spredning av sykdommen, gi pålegg om ekstra sikkerhetstiltak i akvakulturanlegg som ligger spesielt utsatt til eller som kan påvirke resultatet av en planlagt behandling av vassdrag Listeførte sykdommer: Mattilsynet har en liste over såkalte meldepliktige sykdommer som innebærer plikt for oppdretterne om å underrette myndighetene dersom det oppstår mistanke eller påvisning av disse. Informasjonen er også tilgjengelig på Barentswatch,.

Vet - ADNS - meldepliktige sykdommer. Kommisjonsvedtak 2008/650/EF av 30. juli 2008 om endring av Rådets direktiv 82/894/EØF om melding om dyresykdommer innenfor Fellesskapet med henblikk på å ta opp disse sykdommene på listen over meldepliktige sykdommer og å slette porcin enteroviral encephalomyelitis fra denne listen... Fra 1. juni 2019 blir MRSA og flere andre typer antibiotikaresistente bakterier meldepliktige. Det betyr at veterinærer og laboratorier må melde fra til Mattilsynet når de påviser disse bakteriene fra dyr Ringorm er en B-sykdom Det vil si at det er meldeplikt til Mattilsynet ved mistanke om sykdom. Alvorlige og meldepliktige sykdommer grupperes inn i A-B-C. A: sykdommer er veldig alvorlige og medfører store tiltak, som for eksempel munn og klauvsjuke, miltbrann, svinepest. A-sykdommer skal bekjempes, og ikke skal ikke forekomme

Meldingspliktige sykdommer i MSIS - FH

De siste årene har vi påvist flere sykdommer som er vanlig forekommende i landene vi importerer hunder fra, sykdommene hos importdyr. Det er Mattilsynet som er ansvarlig for lovverk relatert til import av dyr. I 2014 ble den meldepliktige infeksjonen viral hemorrhagisk sykdom påvist hos kaniner som døde uten forutgående sykdomstegn 4.6 Meldesystem for smittsomme sykdommer Ved mistanke om eller ved utbrudd skal smittevernlege og mattilsynet melde inn utbrudd via et vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv). I tillegg til varsling skal meldepliktige sykdommer i gruppe A og B meldes skriftlig på MSIS-skjema og sendes til FHI,. Mattilsynet har derfor gått ut med en klar advarsel til hundeeiere og ber dem være forsiktige og ta forholdsregler. Blant annet bør de unngå å la hunder hilse på hverandre, eller samlinger med mange hunder; for eksempel utstillinger, dressurkurs eller jaktprøver

Liste over A-sykdommer Mattilsynet

utbrudd, er disse sykdommene meldepliktige. Sykdommene er delt i gruppe A, B og C etter hvor alvorlige de er. Ved mistanke om smittsom sykdom bør du tilkalle veterinær, som kan vurdere hvilken sykdom det gjelder. Du selv eller veterinæren må melde fra til Mattilsynet ved mistanke om en meldepliktig sykdom. Det er veterinære BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.8.2013) Sammendrag av innhold Direktiv 82/894/EF omhandler notifikasjon av dyresykdommer innad i unionen. Vedtak 2012/737/EU endrer vedlegg I og II til dette direktivet. I vedlegg I listes dyresykdommer hvis utbrudd krever varsling til Kommisjonen. Del A omhandler sykdommer hos landdyr Er Mattilsynet varslet ved mistanke om B-sykdom eller meldepliktige C-sykdommer? Mattilsynet skal straks varsles ved forekomst eller mistanke om følgende bisykdommer: • lukket yngelråte • åpen yngelråte • steinyngel • liten kubebille (Aethina tumida) • tropilaelapsmidd • varroa • trakémiddinfeksjo Smittestoff assosiert med meldepliktige sykdommer (VHSV, IHNV, SAV, ILAV eller R. salmoninarum) ble ikke påvist. Derimot ble det funnet piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) i hjertet til fire individer. I tillegg ble det påvist spor av Desmozoon Lepeophtherii i to individer Ved funn av meldepliktig sykdom sendes melding til Mattilsynet. Det kan være andre svarrutiner i overvåkingsprogrammene eller i ulike prosjekter og oppdrag. Prøvesvartelefon. blant annet ved mistanke om/påvisning av meldepliktige sykdommer og forhold i strid med dyrevernloven

Veterinærer og laboratorier får en viktigere rolle i overvåkingen av antibiotikaresistens. Fra 1. juni 2019 blir MRSA og flere andre typer antibiotikaresistente bakterier meldepliktige. De ulike resistensformene er ennå ikke lagt inn i diagnosekodene i VetReg. Funn meldes til resistens@mattilsynet.no. Meldingen skal inneholde Viser statistikken mange tilfeller av samme sykdom i samme tidsrom, går kommunelegen og Mattilsynet som regel sammen om å finne en eventuell felles smittekilde. Kontakt Mattilsynet Selv om du ikke finner det nødvendig å kontakte lege, bør du likevel varsle Mattilsynet hvis du tror du har blitt syk av maten eller drikkevannet En meldepliktig sykdom er en sykdom der det er pålagt via lov eller forskrift å melde om til myndighetene. Den påkrevde meldingen omfatter vanligvis en rekke detaljerte informasjoner slik at myndighetene har mulighet å overvåke sykdommen, særlig for å kunne spore utbrudd tidlig, men også for å følge langsiktige trender Som all matindustri må også sjømatbedrifter ha gode rutiner som forbygger at sjømaten forurenses av personer som kan ha smittsomme sykdommer. Da er det absurd å se hvordan Mattilsynet bruker tid og ressurser på å motarbeide helt nødvendige smitteverntiltak i næringsmiddelindustrien. Gode rutiner for å holde smitte ute av virksomheten er et krav i hygieneregelverket [ Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr

Flere nye tilfeller av mystisk hunde­sykdom - ett tilfelle i Vest-Agder. Hundesykdommen: Veterinærinstituttet utelukker ikke sesongsykdom. Rypejakta starter Mattilsynet advarer mot å ta med svinekjøtt fra Øst-Europa. Dette må du ikke gjøre når du tilbereder rå kylling Mattilsynet følger med! Mattilsynet med stor-aksjon: Stengte to på dagen Fem steder stengt på dagen: - Fare for alvorlig sykdo

Mattilsynet om utehunder: Eierne må ha evne og vilje til å gi hundene sine et godt liv. Salg av hundeforsikring til himmels etter utbrudd av mystisk sykdom. Nå mener Mattilsynet at dette er greit. Mattilsynet med ny oppdatering - seks Østfold-hunder rammet av symptomer Utbruddsveileder - (Mattilsynet) Definisjon av utbrudd av smittsom sykdom. De fire siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke er meldepliktige til MSIS. Tiltak ved utbrudd. Smittevernlege aktiverer den kommunale beredskapsgruppen for smittevern/pandemi.

Alle meldepliktige dyrehold skal registreres (se over). Den som vil drive med dyrehold eller aktiviteter med dyr som krever godkjenning, tillatelse eller sertifisering fra Mattilsynet, kan søke på dette skjemaet (se over) Det er Mattilsynet som til en hver tid sitter med oversikt over kategorisering av de ulike husdyrsykdommene som er meldepliktige. Les om de ulike sykdommene på Mattilsynets hjemmeside. Lenke. Mer informasjon om overvåkningsprogrammene finner du på Veterinærinstituttets hjemmeside HE

Denne undersøkelsen er derfor ikke en del av bekjempelsen av sykdommene, men en rein kartlegging av prevalens og geografisk utbredelse. Denne informasjonen vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget når man skal vurdere videre bekjempelsesstrategi for sykdommene og ikke minst for Mattilsynet som skal utarbeide ny dyrehelselov i 2021 MSIS er en forkortelse for Meldingssystem for smittsomme sykdommer. Dette er et landsomfattende helseregister som drives av Folkehelseinstituttet. Reglene om MSIS finnes i en egen forskrift som er gitt med hjemmel i blant annet smittevernloven og helseregisterloven. Formålet med meldingssystemet er: å beskrive forekomst og utbredelse av smittsomme sykdommer å bidra til å oppklare. Foto: Mattilsynet. Jegere er svært viktig for å både kartlegge forekomsten av sykdommen og hindre videre smittespredning. Mattilsynet er svært takknemlig for den innsatsen som legges ned. Som et hastetiltak for å hindre videre smittespredning er det innført en rekke restriksjoner Mattilsynet: - Potetene skulle ikke vært solgt som mat . Disse First Price-potetene lider av en sykdom. Her er kjennetegnene

Smittestoffer Smittestoffer Matsmitte og hygiene

 1. Mattilsynet sier du bør tenke deg om før du slår til på slike tilbud: - Mange er ikke klar over det 22 spisesteder ble kontrollert av Mattilsynet i januar: Ikke alt var i skjønneste orden Disse vannverkene i Gudbrandsdalen fikk pålegg fra Mattilsynet
 2. Status for og endring i forekomst av relevante sykdommer: Veterinærinstituttet skal frembringe en oversikt over status for og endring i forekomst av meldepliktige sykdommer og andre alvorlige tilstander innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Oversikten skal følges av en beskrivelse av hovedutfordringer i året som har gått
 3. - Hunder bør ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken, sier Mattilsynet etter alvorlig sykdomsutbrudd

Norsk villaks blir syke og dør på mystisk vis. Mattilsynet og Veterinærinstituttet har de siste dagene fått melding om syk og død villaks. Det er foreløpig ukjent hva fisken lider av Mattilsynet og veterinærinstituttet har mottatt meldinger om syk laks i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold. Undersøkelsene viste imidlertid at årsaken ikke var noen av de meldepliktige sykdommene som opptrer hos laks i oppdrett, eller annen kjent sykdom hos fisk

Nyheter fra verdens beste fylke - Rogaland! Siste nytt innen lokalt, sport, innenriks, utenriks og kultur Mattilsynet mener spørreskjema om koronasmitte kan være brudd på personvern. - Undergraver smittevernet hos bedriftene, svarer Sjømat Norge. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, kommer med krass kritikk av Mattilsynet i kjølvannet av konflikten om spørreskjema

Mattilsynet med varsel: Avliv flekkbåndsneglen NORGE / / For abonnenter Da politiet så vårrullene, ble strandkiosken stengt umiddelbar PLANTESYKDOM: Mattilsynet advarer mot å importere planter fra utlandet. Her ser man en plante med heksekost, et fellesnavn for busker som er angrepet av forskjellige sykdommer/sopper Søk etter prosjekter, resultater og personer Historikk. Cristin-resultat-ID: 112131

Overvåking- og kartleggingsprogrammer - Mattilsynet

Kjønnssykdommer, veneriske sykdommer, er en gruppe sykdommer som først og fremst overføres ved seksuell kontakt og som først viser seg som sykdom på eller i nærheten av kjønnsorganene. I dag er betegnelsen seksuelt overførbare infeksjoner mest brukt i fagmiljøene. Dagens smittevernlov omtaler de følgende fem kjønnssykdommene: klamydia gonoré hiv syfilis hepatitt Disse sykdommene er. Mattilsynet: Åtte syke hunder meldt inn i helgen Det er registrert åtte nye hunder med symptomer på den mystiske sykdommen siden fredag, opplyser Mattilsynet 17. oktober 2019 gikk Andrine Solli Oppegaard av som ordfører i Sømna kommune og vendte tilbake til Mattilsynet. Hennes primære oppgave er innen dyrehelse og dyrevelferd, og hun ønsker å videreutvikle tilsynets saksbehandlings- system. - Det var et stort vakuum å gå av som ordfører og over i en «normal» stilling uten å være tilgjengelig til alle døgnets tider For tredje gang på få måneder har Mattilsynet på Romerike oppdaget alvorlig sykdom hos hobbyhøner. Frykten er at smitten skal spre seg til store hønsefarmer

Mattilsynet fører oversikt over godkjenningspliktige og meldepliktige vannforsyningssystem, og gjør disse tilgjengelige for vannregionmyndighetene. Vannforsyning og vannkilder Ca 200 vannverk forsyner flere enn 5000 personer hver Ca 4000 vannverk forsyner mellom 50 og 5000 personer eller næringsmiddelvirksomheter med egen vannforsynin Mattilsynet slår alarm om mystisk hundesykdom Det meldes om sykdomstilfeller over store deler av Østlandet, men vi kan ikke utelukke at sykdommen spres til andre landsdeler Fra før er miltbrann, harepest, Campylobacter, Salmonella, algeforgiftning og flåttbårne sykdommer blitt utelukket. Det er også utelukket at de kan være snakk om forgiftning med rottegift eller lignende. Mattilsynet og Veterinærinstituttet varsler at de ikke vil komme nye oppdateringer om sykdommen før neste uke Mattilsynet mener de nå har viruset under kontroll, slik at man ikke trenger å frykte smitte fra dette utbruddet. De oppfordrer likevel alle som har kaniner om å være oppmerksomme på symptomene, og melde fra til Mattilsynet hvis de mistenker kaningulsott eller andre smittsomme sykdommer

Sykdommer på sau og geit Mattilsynet

 1. ILA står på liste 2 over meldepliktige sykdommer. Mattilsynet kan kreve avlivning eller utslakting av fisk hvis de ser dette som en nødvendighet for å hindre videre smitte av sykdommen. Forebygging. Den 1. desember 2008 ble den første gruppen med fisk vaksinert mot ILA i Norge
 2. (14.10.13) - Fjørfe er trivelige skapninger, både i husdyrproduksjonen og som hobbyfjørfe. Men, som egg- eller fjørfekjøttprodusent er det viktig å huske at hobbyfjørfe alltid må sees på som en mulig smittekilde til sykdommer som våre besetninger er frie for, sier spesialveterinær fjørfe i Nortura, Atle Løvland
 3. De siste ukene har flere titalls hunder omkommet etter blodig diaré og oppkast, og mange hundeeiere fortviler i frykt for smitte. Her er Mattilsynets offisielle råd
 4. Meldepliktige sykdommer og melderutiner: Smittevernboka kap. 04, MSIS-meldingssystem med skjema og beredskapstelefoner. MRSA-veileder (smittevern 16) og Smittevernboka; Stikkskader på sprøyter og posteksponeringsprofylakse: Smittevernboka kap. 17; Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner: Smittevernboka kap. 1

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23. Mattilsynet kan fastsette enkeltvedtak for å sikre at bestemmelsene i forskriften blir oppfylt, herunder om smittesanering, stenging, virksomhetskarantene og tvangsmulkt, jf. matloven § 23 til § 26 Tekst: Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet. Høsten betyr høysesong for flytting, salg og kjøp av småfe. Regelverket for flytting av småfe er komplisert. Mange sykdommer hos småfe har lang inkubasjonstid, det vil si tiden fra dyret blir smittet til det viser symptomer 78 - Alvorlig sykdom hos hund i Norge. Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om: Innstilling av terminfestede arrangementer; Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlande

Når skal det varsles om smittsomme sykdommer? - FH

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) - FH

Dødelig hundesykdom sprer seg: − Har aldri opplevd lignende i min tid som veterinær. Mattilsynet går ut med flere råd til hundeeiere, etter utbruddet av en ny alvorlig hundesykdom 50 Mowi-ansatte blir trolig permittert. - Rimelig arrogant av Mattilsynet ILA-utbrudd har skapt store problemer for oppdrettsselskapet Mowi. 26. juli 2019 13:50 Oppdatert 30. juli 2019 9:4

Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr - Lovdat

 1. aret i Harstad 29. oktober hvor Veterinærinstituttet og Mattilsynet inviterte sentrale aktører til å diskutere den nå så ugunstige ILA-situasjonen for oppdrettsnæringen. Rundt 250 deltok på møtet som ble holdt både fysisk og virtuelt
 2. Mattilsynet tydeliggjør varslingsplikten ved sykdom og dårlig velferd i oppdrettsanlegg Mattilsynet lister opp tre punkter hvor de skal ha umiddelbar varsling fra oppdretter. 20. januar 2020 11:43 Oppdatert 21. januar 2020 8:5
 3. Velkommen til Mattilsynets skjematjenester. Du blir nå sendt videre til innloggingssidene til ID-porten. Etter at du har logget inn blir du styrt videre til Mattilsynets skjematjenester
 4. Den Mattilsynet frykter mest er afrikansk svinepest, en svært alvorlig sykdom hos ville og tamme svin. - Afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen, forteller Jahr videre
 5. Fem steder stengt på dagen: - Fare for alvorlig sykdom Dårlig hygiene, gammel mat og manglende rutiner. Skru På Lyd MATTILSYNET: 6 av 40 seksjonssjef i Mattilsynet, til Dagbladet

Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS

 1. Regelverket gir oss rammer for å sikre at vi har friske honningbier, forebygger sykdom, hindrer spredning av sykdom ved utbrudd og har god dyrevelferd. Hvis birøkteren ikke overholder regelverket kan Mattilsynet gi veiledning, evt. pålegge utbedringer, og i ytterste fall gå inn og gjennomføre tiltak selv
 2. Mattilsynet sier du bør tenke deg om før du slår til på slike tilbud: - Mange er ikke klar over det. Frykter alvorlige sykdommer - nå risikerer seks hunder å bli avlivet. Måtte levere fra seg hunden før de fikk reise videre. Mattilsynet avdekket alvorlige lovbrudd - ser lignende forhold andre steder
 3. Mattilsynet får jevnlig henvendelser fra publikum som ønsker at de skal gripe inn overfor hjemløse katter. Deres rolle er å ta hånd om hjemløse dyr som er syke, skadet eller lider på annen måte. De frykter spredning av potensielt dødelige sykdommer..
 4. Mattilsynet smilte ikke etter kontrollen på «Bastø I» - måtte kaste kakene i kakedisken Alle unntatt ett spisested i Vestfold har smilefjes på døra Omstridt dyrevernsgruppe tok kattene til Randi og Achim: - Nå er barna våre utrygge og redd
 5. Flere tilfeller mystisk sykdom i Nordland. Sju nye meldinger om syke hunder. Arthur mistet Kero til den mystiske hundesykdommen: - Det er helt for jævlig. Mattilsynet i Salten har avdekket regelbrudd hos bønder som drev med svin. Geir Arne blir ny sjef i Mattilsynet

Nytt smilefjes til Siam - men Mattilsynet har også delt ut en strekmunn. Vom Dogrun 19. september i Fredrikstad er avlyst etter utbrudd av dødelig sykdom blant hunder. Smilet er tilbake hos Oline. Hundetreff i Gamlebyen innstilt inntil videre. Smilefjesene er tilbake på Hankø. Mattilsynet har stort fokus på å bidra til et godt smittevern under tilsynsbesøket, og deres ansatte er godt kjent med og vil følge myndighetenes råd og anbefalinger. Det vil likevel være ønskelig for mange virksomheter at Mattilsynets ansatte signerer egenerklæring som del av smitteverntiltaket, og dette kan også være et krav fra virksomhetens kunder

Utbrudd av smittsomme sykdommer - FH

 1. Matbårne sykdommer er sykdommer vi kan få etter at vi har spist mat som inneholder nok giftstoffer, sykdomsfremkallende mikroorganismer eller parasitter til at de kan gi symptomer på sykdom. Matbårne sykdommer kaller vi enten for matforgiftning eller matinfeksjon
 2. Mattilsynet har en god dialog med norske produsenter av næringsmidler basert på tang og tare, og de vil nå merke produkter som har høyt jod-innhold, slik at forbrukerne får mulighet til å ta informerte valg. Husk det generelle rådet om å spise variert
 3. smittsom sykdom som kan skyldes smitte fra dyr, skal varsle det lokale mattilsynet. Varslet skal inneholde opplysninger om den antatte sykdommen, det antatte smittetidspunktet, pasientens alder og bostedskommune, samt eventuelt hvilket dyr som er mistenkt og hvor det befinner seg
 4. Vi avventer en ny vurdering fra Mattilsynet snarlig. Siste nytt fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Tirsdag 17.09.19. Siden mandag har Mattilsynet mottatt syv nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. To av disse døde. Tilfellene er fra Møre og Romsdal, Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Trøndelag og Aust-Agder
 5. Mattilsynet leter bredt etter mulige årsaker til den dødelige hundesykdommen som sprer seg i landet. De utelukker ikke at analyser av fôrtyper kan være neste steg å ta
 6. Søk etter nye Mattilsynet-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.200+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Varsling smittsomme sykdommer - FH

Inntil nylig var det Mattilsynet som hadde ansvaret for å kontrollere at epletrær, pæretrær og andre planter var friske og ikke smittet av sykdommer. Fra 1. mars 2016 er det imidlertid virksomhetene selv - det vil si planteskolene og importørene - som har fått dette viktige ansvaret «Ofte utviklar det seg til alvorleg systemsjukdom med feber, avmagring, anemi, nasebløding, lever- og nyreskadar», skriv Mattilsynet, som forbyr eigaren å selje eller gi bort hunden, bruke den i avl, eller som blodgjevar Mattilsynet tilstede i hele landet Mattilsynet skal ha nærhet til brukerne og er lokalisert over hele landet. I 2014 bestod Mattilsynet av tre forvaltningsnivåer med hovedkontor, åtte regionkontor og 52 distriktskontor. Mattilsynet gjennomførte 1. februar 2015 en større organisasjonsendring der vi fikk to forvaltningsnivå me sykdommer (Smittevernloven) § 7-2 a. Smittevernarbeidet i kommunen er basert på Smittevernloven og aktuelle forskrifter. De mest sentrale er: • Forskrift om tuberkulosekontroll • Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten • Forskrift om smittefarlig helseavfall Noen sykdommer er såkalte zoonoser, som smitter til mennesker. Det har ført til at Mattilsynet har innskjerpet reglene for reiser med dyr fra 1. januar i år

 • Håndslag oslo.
 • Kvarter kryssord.
 • Hva er isoli.
 • Zara jeans dame.
 • Lamar odom jr destiny odom.
 • Verdivurdering refinansiering dnb.
 • Sunne muffins uten egg og melk.
 • Blått hår av silverschampo.
 • Verdens beste trommeslagere.
 • Bodø norge.
 • Audi r8 nm.
 • Julius k9 powergeschirr größentabelle.
 • Topplista barnböcker 9 12 år.
 • Bygge om 60 tallshus.
 • P51d mustang.
 • Id kort holder biltema.
 • Santiago ziesmer frau.
 • Ml i dl.
 • Jeep grand cherokee ausstattungsvarianten.
 • American express bank.
 • The deer hunter full movie.
 • Media markt speyer öffnungszeiten.
 • Billig tekstilfarge.
 • Kobra svt.
 • Gøring datter.
 • Farsi språk.
 • Morfar krus.
 • Virus scanner.
 • Marmorert hud baby.
 • Abecedario en ingles escrito.
 • Bars and melody 1000 years.
 • Eifel ranger ausbildung.
 • Jj abrams twitter.
 • Playstation 2 preis.
 • Kunstwettbewerbe für schüler 2018.
 • Fresh kjøkken jessheim.
 • Kraków.
 • Rele 12v.
 • Blått pass norge.
 • Senior year college.
 • Kokospalme blätter zur deko.