Home

Arkivloven personalmapper

Alle arbeidsgivere som er underlagt arkivloven må følge kravene som stilles til arkivering og lagring. Virksomheten har ansvar for at personalmapper holdes oppdatert og at de blir behandlet på riktig måte. Som oftest er dette delegert til nærmeste leder og HR personale. Lagring, endring og sletting Lagring og arkiverin § 1. Føremål. Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida Har en privat arbeidsgiver plikt til å arkivere personalmapper? Finner ikke noe svar på dette i arkivloven (arkiveringsplikten), og peronopplysningsloven ser ut til å regulere arkivering av personalopplysninger (sletteplikten). Svar fra NA: Dere har ikke plikt etter arkivloven til å arkivere personalmapper, men anne

Offentlighetsloven nevner ikke personalmapper, men sier noe om at visse typer opplysninger kan være taushetsbelagt etter andre lover, se offentlighetsloven § 13. Ofte er opplysninger som finnes i personalmapper av en slik art og kan unntas offentlighet etter forvaltningsloven § 13 som er den mest vanlige unntakshjemmelen i disse tilfellene Personalmapper (skyggearkiv) ved enhetene avleveres til arkivet etter at alt innhold med begrenset bevaringsplikt er kassert. Personalmapper i virksomheter som avvikles eller omorganiseres skal som hovedregel avleveres til arkivet i avviklingsperioden eller umiddelbart etterpå (se pkt. 9) for å sikre at all dokumentasjon er arkivert i sentralt elektronisk personalarkiv Her skal personalmapper fra rådmenn og etat sjefer bevares, mens de øvrige personalmapper kan kassereres etter datoprinsippet 50 år etter arbeidsforholdets inngåelse. Regionale utvalg som brukes for å bevare materiale fra et begrenset utvalg av eksempelvis likeartede institusjoner, mens en kasserer arkivene fra de øvrige institusjonene Arkivloven, formelt Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv, trådte i kraft 1. januar 1999.. Loven har som formål å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden (§ 1) Arkivloven stiller imidlertid krav til arkivering, og denne plikten går foran sletteplikten i personopplysningsloven. Dokumentasjon som ikke kan kasseres, og således skal avleveres til Riksarkivet, Dette er saker som retter seg mot personalmapper som sådan,.

Lover og forskrifter. Det sentrale regelverket for offentlige arkiv er Arkivloven og Arkivforskriften, samt Riksarkivarens forskrift. I tillegg finnes det relevante bestemmelser i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven m.fl. av betydning for forvaltning og bruk av arkiver Det er mulig møtereferater skal ligge i personalmappen, men den skal uansett arkivers forskriftsmessig etter arkivloven. Personalmapper reguleres av personopplysningsloven. Det vil si at di har krav på å få slettet eller korrigert opplysninger i mappen som er feil Heimel: Fastsett ved kgl.res. 15. desember 2017 med heimel i lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12. Fremja av Kulturdepartementet. Rettelser: 05.01.2018 (§ 12. Med personalmapper mener en mapper i personalarkivet på hver enkelt ansatt. Med saksarkiv mener en dokument ordnet etter virksomhetens emnebaserte arkivnøkkel (K-kodene). 2. Organisering av personaldokumentasjon. Forholdet saksarkiv - personalarkiv. Personaldokumentasjon finnes både i saksarkivet og i personalarkivet

Saksnummer: 2004/11080 ES KES/IF Dato: 29.03.2005 Personopplysningsloven § 11 og arkivloven - anmodning om uttalelse Det vises til henvendelse 20. oktober 2004, hvor Kultur- og kirkedepartementet ber Justisdepart.. 4. Oppstilling av personalmapper (ordning) Personalmappene i Sola kommune stilles opp alfabetisk etter navn. 5. Oppbevaring. Personalopplysninger skal oppbevares på en betryggende måte, jfr. forvaltningsloven § 13 c. Personalmappene skal oppbevares i Websak databasen med limitert tilgang. Dette gjelder også eldre bortsatte personalmapper Formålet med bruken følger Arkivloven mht. sakstyper som skal bevares for ettertiden. Om den enkelte ansatte bevares følgende dokumentasjon: liste punkt 4 (Personalmapper). Arbeidsgiver må ha rutiner for gjennomgang av lagret informasjon. Rauma kommune har utarbeidet bevarings- og kassasjonsplan som er styrende for personopplysningene i. Arkivloven stiller krav til arkivering. Alle arbeidsgivere som er underlagt arkivloven må følge kravene som stilles der til arkivering og lagring. Arkiveringsplikten vil gå foran sletteplikten i personopplysningsloven. Arkivlovens krav om langtidslagring bør kompenseres med enda strengere krav til tilgangskontroll Datatilsynet ble kontaktet av en privatperson som ønsket bistand til å få slettet dokumenter fra sin personalmappe i en kommune. Hun viste til at hun hadde bedt kommunen om sletting, men fått avslag under henvisning til kassasjonsforbudet i arkivloven § 9

Personalmapper ute på enhetene skal låses ned når disse ikke er i bruk. Man skal påse at opplysninger og saksdokumenter ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Som en hovedregel skal virksomhetene påse at ingen ansatte har tilgang til andre opplysninger enn dem de har saklig behov for i sitt arbeid og at arkivinformasjon ikke utleveres i strid med gjeldende taushetspliktregler GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs personvernforordning.Personvernforordningen er inkorporet i den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 25. mai 2018.. Elektronisk behandling av personopplysninger. Forordningen er en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen og den nye personopplysningsloven Xs personalmapper er arkivert i en egen arkivdel i det interne saksbehandlingssystemet som heter personopplysningsloven 2000 § 28 første ledd at hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes Personalmapper vil kunne inneholde opplysninger som den enkelte ansatt anser som høyst personlig informasjon, og som også kan være sensitive opplysninger etter Personopplysningsloven. Arkivloven med forskrifter danner det rettslige grunnlaget for arbeidet med bevaring og kassasjon

Arkivering og innsyn i personalsaker Arbeidsgiverportale

 1. Arkivloven og arkivforskriften; Retningslinjer for arkivbegrensning og kassasjon i kommunale arkiv; Personalmapper oppbevares som egen serie skilt (ut) fra saksarkivet. Lønnsdokumenter oppbevares som egen serie i lønns/regnskapsavdelingen dersom dette er hensiktsmessig
 2. SOM- 2011- 1374: « taushetsplikten for personlige forhold gjelder også for offentlige tjenestemenn. Fordi offentlige ansatte skal ivareta allmennhetenes interesser i sitt virke, rekker likevel ikke taushetsplikten like langt som ellers når det er tale om tjenestehandlinger foretatt av offentlige tjenestemenn
 3. Kommunene har ulike arkiver med sensitive personopplysninger, for eksempel klientmapper, elevmapper og personalmapper. Arkivene skal avleveres IKAVA når de er ca. 10 år gamle (dvs. at det har gått 10 år siden siste kontakt). 1: Det skal være en mappe pr. person
 4. Lagringstiden må blant annet vurderes opp mot formålet med lagringen, skriver advokat Helene Dorans
 5. 3.2 Personalmapper. Personalmappen dokumenterer den ansattes arbeidsforhold. Personalmappene arkiveres i arkivdel Personal. I Rauma Kommune er det lønns- og personalavdelingen som oppretter personalmapper i P360, med riktig gradering, men det er hver enkelt leder som er ansvarlige for å arkivere og ajourholde innholdet i personalmappene

Personalmapper ved UiB finnes som papirarkiv før 2009. Her består personalarkivet av en personalmappe for den enkelte ansatte. UiB startet med KK-mapper (personalmapper) i 1968, men har noe lønns- og personaldokumentasjon for perioden før 1968, dette arkivmaterialet er skapt av lønningsavdelingen Rutiner for skanning av dokumenter i personalmapper. Inngående dokument klargjøres for skanning Kundesenteret. Dokumentene stemples, påføres dato, j.nr. arkivkode, saksbehandler, Kassasjon kan bare skje etter reglene i regnskapsforskriftene eller arkivloven og arkivforskriften

Personvernnemnda behandlet en sak vedrørende Trondheim kommune. Spørsmålet var om kommunen var pliktig til å slette en tjenstlig tilrettevisning fra en ansatts personalmappe. Det var den ansatte som klaget og anførte at det ikke var lenger nødvendig for kommunen å beholde tilrettevisningen fra 2011. Det vil si at det var 5 år siden den ble [ Personalmapper opprettet før dette er samlet inn og ligger i bortsettingsarkivet. Saksansvarlig for personalmappen blir den enheten med størst ansettelsesforhold, ved 50 % beholdes den første saksansvarlige. Ved skifte av arbeidsplass fra en enhet til en annen skal enhetsleder gi beskjed til arkivet Jfr «Veiledning til bevaring- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950» side 54- 56 fra riksarkivaren. 1. Formål . Personalmappen skal inneholde dokumentasjon som har betydning for den ansattes tjeneste- og pensjonsforhold. Tjenestesteder som oppbevarer personalmapper for ansatte i Nordreisa kommune, er ansvarlig for å kunne dokumentere de ansattes. Oppretting av personalmapper. Hver ansatt skal ha en arkivsak i ESA. I 1. linje i sakstittelfeltet skal det står personalmappe. I linje to skal det stå navnet , og i merknadsfeltet fødselsdatoen (6 siffer uten mellomrom eller tegn) til den ansatte

Lov om arkiv [arkivlova] - Lovdat

 1. · Arkivloven med forskrifter · Personopplysningloven · Forvaltningsloven · Offentlighetsloven · Arbeidsmiljøloven 2.3 Forholdet mellom personalmapper og sakarkiv. Korrespondanse og andre dokumenter vedr. de ansatte arkiveres til del i personalmappene og til del i sakarkivet
 2. Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › Innhold i personalmappe › Re: Innhold i personalmappe 13. februar 2013 klokken 17:34 #17512 PetimeteretGjest Hei! Det er mulig møtereferater skal ligge i personalmappen, men den skal uansett arkivers forskriftsmessig etter arkivloven. Personalmapper reguleres av personopplysningsloven
 3. Reglement Lover og forskrifter Arkivloven Forskrift om offentlege arkiv Arkivrutinar. Leiinga for organet kan fastsetje at enkelte delar av sakarkivet (t.d. personalmapper) skal haldast utanfor periodiseringa eller følgje særskilde prinsipp for periodisering
 4. istrasjonen. Et slikt arkiv har oftest alfabetisk nøkkelinndeling
 5. De sletter ikke personalmapper etter avsluttet ansettelse i statlige virksomheter. Sletter noen ting og beholder noe annet. Eneste forskjellen på et offentlig og privat virksomhet er at de offentlige virksomhetene vil ha hjemmel i arkivloven til å sitte på enkelte opplysninger. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider
 6. Personalmapper (inneholder: arbeidsavtale, bekreftelse på tiltredelse, søknad om div permisjoner (velferd-, foreldrepermisjon), oppsigelse, fratredelse) Vikartjenester Innsynsbegjæringe
 7. Personalmapper for ansatte på rådmanns/avdelingssjefsnivå skal bevares. Dessuten bevares personalmappene for personer født den 1.,11. og 21. i hver måned. Øvrige personalmapper kasseres etter 50 år forutsatt at forhold som stillingsinnehaver, tjenestetid og andre opplysninger av betydning for å dokumentere den ansattes arbeidsliv i kommunal tjeneste er overført til personalregister.

Jf. bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften § 5-6 samt arkivloven gjelder en noe utvidet lagringsrett for disse opplysningene. De fleste arbeidstakere vil sjelden ha motforestillinger mot at slike opplysninger lagres i noe tid, også etter avslutning av arbeidsforholdet For personalmapper gjelder at de skal bevares og avleveres, mens studentmapper kan kasseres etter 25 år. Kassasjonstidspunktet for studentmapper er under vurdering. I OsloMets arkivplan er det oversikter over alt materiale som er avlevert til Statsarkivet og tilsvarende for det som hittil er registrert oppbevart i høgskolens egne bortsettingsarkiv Er du bokføringspliktig må du oppbevare regnskapsmaterialet etter bokføringsreglene. Det stilles ingen krav til hvilket format dette skal oppbevares i, og du står dermed fritt til å oppbevare bilagene på papir eller elektronisk Arkivloven. Lenker: Lov om arkiv - lovdata. Forskrift om offentlige arkiv. Arkivverket - Offentlig forvaltning. Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunale arkiv. Formål De fysiske personalmappene inneholder pr. d.d. mange elektroniske arkivsaksmapper, arkivloven forutsetter at det fysiske (personalmappen) og det elektroniske (EDB sak og arkiv) arkivet skal være identisk.. I utgangspunktet skal ordningsverdier settes på saksposten, det vil si at alle journalposter og dokumenter i saken får samme ordningsverdi.. Noark-4 åpner for å gruppere dokumentene.

Barnehage- og elevmapper fra private aktører. Antall private barnehager og skoler har økt de siste årene. Dessverre har ikke de private barnehagene og skolene arkivplikt på samme måte som det offentlige.. Uten dokumentasjon fra barnehage, skole eller arbeidsgiver vil både barn og voksne ha problemer med å kunne dokumentere sine rettigheter i ettertid arkivloven § 9 jf. riksarkivarens forskrift kapittel 7. Personalmapper. Personalmappen skal følge arbeidstakeren dersom vedkommende begynner i ny enhet i kommunen. Det samme gjelder om arbeidstaker slutter i kommunen, og senere begynner i ny jobb i kommunen igjen Kassasjon av eldre personalmapper m.m. i Tolletaten arkivseriene Vi viser til søknad av 15.02.2019 og øvrig kontakt i saken. for Sakens bakgrunn Tolldirektoratet har søkt Riksarkivaren om å få kassere papirbaserte personalmapper, rekrutterings- og tilsettingssaker, samt personalsaker (displinærsaker) fra hele Tolletaten av både personalmapper, oppdragsmapper og fosterhjemsmapper m.m. Tilgangene for den enkelte virksomhet og saksbehandler er styrt av en kontrollert tilgangsstyring. Saksbehandler skal ha tilgang til informasjon som er nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid. I tillegg til det sentral

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Indre Fosen kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Indre Fosen kommune publiserer offentlig postjournal med dokumenter på internett Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Personalmapper oppbevares i personalarkivet. Mapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. 5 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGE arkivloven av 11. desember 1998 nr. 1193 (arkivforskriften) § 3-19. Dette gjelder både. ubrukte konvolutter, ubrukte stemmesedler og ubrukte manntallseksemplarer. 24.3 Brukt valgmateriell. For valgmateriell som har vært i bruk har Riksarkivaren (i brev av 9. september 2003 p Arkiv defineres i Arkivloven § 2 som dokument som blir til som et ledd i en virksomhet. Dokumentbegrepet er uavhengig av medium (papir, elektronisk, digitalt osv.) og form (cd, magnetbånd, tape osv.) forutsatt at informasjonen lagres slik at den kan leses, avspilles eller overføres til et annet medium Personvern Erklæring om hvordan Riksrevisjonen samler inn og bruker personopplysninger. Publisert 07.01.2019. Riksrevisjonen, ved daglig leder (riksrevisor), er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger

Arkivloven med forskrifter §2-7 IArkivtjensten skal påføre administrativ virksomhet og saksbehandler så langt de har kjennskap til denne for å sikre hurtig fordeling av saksdokumentene. Arkivtjenesten påfører tilgangskoder og beskytter tekst som skal unntas offentligheten på saksdokumenter, så langt de kan vurdere dette HÅNDTERING OG BEVARING AV DIGITAL PERSONALDOKUMENTASJON . 1. INNLEDNING. Denne veilederen er basert på IKA Trøndelags «Veileder Personaldokumentasjon - Håndtering og bevaring» Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra tl at kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens §6 hvor det heter: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid Personalmapper: De fleste i forsvarlige vurderinger omkring oppbevaringstid og sletteplikt, men også regnskaps- og bokføringsregelverk omkring oppbevaring av. - Kan jeg «rydde» i personalmapper? Sjef har lyst til å fjerne negative notater før ansatt får lese personalmappen sin, E24s jobbeksperter svare Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen er begrenset til tjenstlig behov. Arkivloven gir regler om hvordan man skal behandle og oppbevare saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon

Retningslinje for personalmappe / Rutiner / Arkivplan

 1. istrasjonene skal ha komplette personalmapper for den enkelte ansatte. Historikkloggene fra fagsystemet Sats Barnehage og søknader om barnehageplass skal utgjøre egne arkivserier
 2. Debio følger arkivloven LOV-1992-12-04-126; https://lovdata.no og sender journalpliktige opplysninger til Riksarkivet. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet
 3. En blogg fra Norsk Makulering. Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter
 4. Arkivloven. Arkivloven Arkivforskriften Behandling av off. arkiv Kommuneloven Forvaltningsloven. Forvaltningsloven EForvaltningsloven Utlån personalmapper Utlån elevmapper Innbinding. Innbinding IKAN Kassasjon. Kassasjonsbehandling.
 5. 3.1.1 Arkivloven . Lov om arkiv av 4.desember 1992 nr. 126. Forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193. Loven regulerer plikter til offentlige og private arkivskapere. Formålet med loven er å sikre arkiv som har kulturell og forskningsmessig verdi eller inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig informasjon

Veiledning i arkivering av personalsaker / Daglige rutiner

Personalmapper. Elevmapper. Barnemapper. Gnr/Bnr. Emnearkiv. Reguleringsplaner. elektronisk. Periodisert 02.04.2017. Basen skal overleveres til Arkiv i Nordland for elektronisk depot så snart basen er avsluttet og innen 2020. Arkivleder, IKT-sjef. i prosjekt med Arkiv i Nordland og Evry (leverandør) ePhorte 4 web historisk. 2002 - 2009. Nordland fylkeskommune, ved fylkesrådet, er behandlingsansvarlig for Nordland fylkeskommunes behandling av personopplysninger. På vegne av fylkesrådet er det etatsjefene som utøver den behandlingsansvarliges daglige ansvar i sin etat. Denne erklæringen redegjør for hvordan dine personopplysninger behandles ved bruk av våre elektroniske løsninger • Arkivloven - bevaringsplikt og kassering • Forvaltningsloven - forsvarlig saksutredning • Ansattopplysninger og personalmapper • Postlister på nett • Bilder av ansatte, eller fra arrangementer • Kameraovervåknin Helse- og sosial. Innhold: Kurset tar opp arkivarbeid innen helse- og sosialsektoren. Kurset vil ta utgangspunkt i lovverket som regulerer arkivene; arkivloven, forvaltningslov, offentlighetslov, personopplysningsloven og relevant helselovgivning, for eksempel forskrift om pasientjournaler

Arkivbegrensning, bevaring og kassasjon / Arkivfaglig

Arkivloven inneholder bestemmelser som kan innebære at offentlige regler for arkiv skal gjelde for private: Som hovedregel har man ikke anledning til å overføre personalmapper mellom virksomheter, heller ikke mellom kommunale etater Personalmapper. Arkivloven. Forskrift om pasientjournal. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet Forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Forskriften ble gjort gjeldende fra 01.01.2000 og er gitt med hjemmel i diverse paragrafer i arkivforskriften Sakarkivsystemet ePhorte følger offentlige standarder (NOARK), er tilgangs og rollestyrt, og har særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon (f.eks personalmapper, IOP'er og andre sensitive personopplysninger) Personalmapper, kundearkiv og medlemslister må beskyttes som vi beskytter andre verdier. Pasientjournaler på helseinstitusjoner skal lagres i henhold til denne forskriften: Mange offentlige arkiv har ekstra strenge krav til sikring, se arkivloven. Lukk. Regler for bruk av bildet

Arkivloven - Arkivverke

Oversikt over lover og forskrifter som er relevant for arkivarbeidet. En rekke lover og forskrifter har innvirkning på arkivarbeidet. De mest sentrale er listet opp her Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert og oppbevart. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Personalmapper skal avleveres til Arkivverket Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger. Alle stillingssøknader blir journalført i Personalpartners postjournal. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet

Hvis du er redd for hva som finnes i personalmappa di, bør

Offentlig postjournal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra postjournal for alle nivå på NTNU. De elektroniske dokumentene er ikke tilgjengelige. Journalene publiseres fortløpende, men med inntil tre dagers forsinkelse og for tre måneder tilbake i tid Arkivplanen inneholder blant annet følgende emner:. Formål og målsetting med planen. Beskrivelse av politisk og administrativ organisering; Delegering av arkivansva I tillegg opprettes personalmapper på hver ansatt i P360. Frogn kommune er underlagt arkiveringsplikten i arkivloven, slik at informasjon i P360 i utgangspunktet ikke kan slettes uten uttalelse fra Riksarkivaren, jf. arkivloven |§ 9. Dette gjelder selv etter arbeidsforholdets opphør

Innlogging. For å logge inn må du skrive inn brukernavn og passord i feltene under. Trykk deretter på knappen merket 'Logg inn' Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares, herunder om lagring i arkivinstitusjon. Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre OsloMet - storbyuniversitetet - Redegjørelse for hvordan OsloMet behandler personopplysninger som journalføres og arkiveres som del av offentlig arkiv Personvernlovgivningen skal blant annet sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger. TESS forplikter seg til ivareta personvernet for v re ansatte og alle vi vi har kontakt med n r vi behandler slike opplysninger

Lover og forskrifter - Arkivverke

Ved avlevering av saksdokumenter og lignende skal man benytte et av de arkivformater som er spesifisert i Noark-standarden, med de tilføyelser og presiseringer som er gitt i forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566, kapittel VIII, §§ 8-17 - 8-20. 3.10 Forsendels Alle som får behandlet sine personopplysninger i Malvik kommune, skal være trygge på hvordan vi håndterer opplysningene. Personvernhåndboken beskriver hvordan personopplysninger kan behandles, for hvilke formål, og på hvilken måte. Dette skal sikre a Formål, framdrift og utvikling . Formål og målsettinger. Arkivets formål. Arkivets primærfunksjon . Arkivets sekundærfunksjon . Formål med arkivplanen i Bø kommun Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen er begrenset til tjenstlig behov. Filene er kryptert. Appex har alminnelige sikkerhetslogger i systemene. Det er de ansattes bruk som blir registrert her Arkivloven . Arkivloven Arkivforskriften Behandling av off. arkiv Kommuneloven Forvaltningsloven . Forvaltningsloven EForvaltningsloven Offentlighetsloven . Offentleglova Personopplysningsloven . Personopplysningsloven Personopplysn.forskrifte

Innhold i personalmappe - Presse

Ansatte kan spørre om hvem som har tilgang til personalmapper, sjefens tilgang til ansattes e-post eller tilgang til lydopptak som tas enten i opplæringssammenheng eller i salgssamtaler ved bekreftelse av kundesalg Personalmapper. Nkom er som et offentlig organ pålagt å føre arkiv og avlevere disse til Arkivverket jf. arkivloven § 10. De som programmerer nødpeilesendere. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadress Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på senterets nettsider. Alle stillingssøknader blir slettet etter avsluttet søknadsprosess. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet Personvernerklæring Modo AS har plikt til å behandle personopplysninger på en åpen måte (jf. personvernforordningen artikkel 12 og 13). Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold og generell informasjon om hvordan vi behandler pe

Forskrift om offentlege arkiv - Lovdat

 1. Denne personvernerklæringen forteller hvordan Datatilsynet samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger
 2. Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Rettigheter Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd
 3. rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon (f.eks personalmapper, IOP'er og andre sensitive personopplysninger). Det er utarbeidet nødvendige rutiner og styrende dokumenter som sikrer at den faktiske. saksbehandlingen er i samsvar med gjeldende lovverk

Retningslinjer for arkivering av personalsaker

§ 11 - Personopplysningsloven § 11 og arkivloven

Personvernerklæring Denne personvernerklæringen gjelder for følgende virksomheter: 07 Media AS, org. nr: 919 996 01307 Media Sør AS, org. nr: 913 193 91107 Media Moss AS, org. nr: 960 055 632 Heretter omtalt under samlebetegnelse «07». «07», ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på A. Utvik AS sine nettsider autvik.no. Alle stillingssøknader blir lagret i vårt arkiv i ca. ett år før de makuleres Når en person tiltrer i en stilling hos Gamle Tårnhuset blir alle opplysninger gitt i stillingssøknaden overført fra GastroCv til XXLtable, sletterutiner for personalopplysninger for ansatte følger regnskapsloven og arkivloven. Tilgang til personalmapper behandler vi som konfidensiell informasjon Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Rettigheter Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd

Arkiveringsrutiner - Personalmapper og lønns- og

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Lufthavndrift AS sine nettsider. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet Du kan utøve dine rettigheter ved å sende e-post til post@alstahaug.kommune.no eller ved å kontakte vårt personvernombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. Kravet ditt vil i utgangspunktet behandles kostnadsfritt, men vi kan kreve administrasjonsgebyr ved flere kopier

Retningslinjer for arkivering av personalsaker - Arkivplan

 1. Personalmappe - Advarsler, hvor lenge kan de lagres
 2. PVN-2014-18 Sletting av personopplysninger i personalmappe
 3. Veileder i arkivering av personalsaker / Veiledere
 • Dovre sense 303.
 • Arkivloven personalmapper.
 • Islands klimat och väder.
 • Vågen vgs.
 • Model pintu minimalis elegan.
 • Hardwell.
 • Ikea grillpanne.
 • Maximat nordby.
 • Helse i norge i dag.
 • Øvelseskjøring forsikring storebrand.
 • Medellín.
 • Regne ut kvadratmeter fliser.
 • Free download video.
 • Ledige sommerhus i blokhus.
 • Was ist quarzkomposit.
 • L'elefante con le ghette youtube.
 • Khalles corner beitostølen.
 • Hotel matschner ramsau preise.
 • Gresk glutenfri øl.
 • Hva er sheanøtt.
 • Oljelampe lyser gult.
 • Wessel bergen.
 • Sandviks navnelapper.
 • Clogs.
 • Ausflugsziele um mayen.
 • Yamaha båter.
 • Urban race oslo.
 • Hva betyr terminal fase.
 • Du skal ikke bedrive hor tema.
 • Anderson silva kampsporter.
 • Like a pirate you know bloggerne.
 • Audi konfigurieren.
 • Følesansen aktiviteter.
 • Zurich airport terminals.
 • Deutschland türkei aktuell.
 • 3 in 1 sandwichmaker lidl.
 • Hvordan tegne annengradsfunksjon.
 • Annerledes stillingsannonse.
 • The north face d.
 • Antikkvarehuset 0557 oslo.
 • Athene måløy.