Home

Ssb arbeidsplasser

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Arbeidskraftundersøkelsen - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Lønnstakere; 12539 Lønnstakere, etter bosted, arbeidssted, alder, næring (17 grupper, SN2017) og arbeidstid (6 grupper). 4. kvartal (K) 2015 - 201 Tidligere ble virksomheter SSB anså at tilhørte sokkelen omkodet, noe SSB fra og med publiseringen i 2018 sluttet med. Dette har resultert i en justering som medfører at en rekke arbeidsforhold som tidligere var registrert på sokkelen er blitt plassert på fastlandet fra og med 4. kvartal 2018 (hovedsakelig næring 09.1)

Arbeidskraftundersøkelsen - SSB

Kilde: SSB (tabell 09175, sysselsatte personer, sesongjustert) Grafen viser utvikling i antall arbeidsplasser siste 12 måneder. Vekst frem til 2020 og tap av arbeidsplasser i 2020, har hovedsakelig vært størst i de mest folkerike fylkene Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Arbeidsulykker - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Arbeidsplasser. Olje- og gassnæringen er viktig for norsk arbeidsliv, (SSB), anslås antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumsnæringen til 140 000 i 2018. Dette utgjør om lag 5 prosent av samlet sysselsetting i Norge. Dette er estimert gjennom såkalte kryssløpsberegninger,. Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. f1d2436a-65dc-4fa4-8890-936654f4b8d1_3403 kommunefakt SSB analyse 2020/15. De som får førsteønske, har større sjanse for å fullføre videregående. 3. november 2020. Å fullføre videregående opplæring har sammenheng med det å gå på ønsket utdanningsprogram og skole, men elevenes karakterer fra ungdomsskolen er en klart viktigere faktor. For elever er.

Ssb arbeidsplasser VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA - ssb . 5 Det er også mulig å spørre SSB direkte via yrke@ssb.no. Ved å gi opplysninger om arbeidsoppgaver og kompetanse vil SSB komme med forslag til yrkestittelkode SSB-forskere: Det er de aller rikeste som betaler minst skatt i Norge - Påstanden om at spart skatt brukes til å investere i nye arbeidsplasser er med andre ord diskutabel, mener Aaberge. - Ved siden av å investere i aktiva som er av mer privat karakter,. Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten, antall arbeidsforhold, årsverk og årsverk fratrukket legemeldt sykefravær og permisjoner. Vi har valgt å presentere antall arbeidsforhold. Arbeidsforhold omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold SSB omorganiserer internt, og skal ansette nye i Kongsvinger: Ap-nestleder Trond Giske vil prioritere SSB-arbeidsplasser i Kongsvinger: - Lover minst 40-60. Til toppen Utgitt av Glåmdalen AS, Markensvegen 1 B, 2212 Kongsvinger; Postadresse: Postboks 757. Torsdag ble den nye SSB-rapporten «Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet» presentert på konferansen «Broen til framtiden om grønn omstilling og nye, grønne arbeidsplasser i Rogaland.

Sysselsetting, registerbasert - Forside - SSB

Arbeidsmarked > Sysselsetting > Offentlig og privat sektor > Din Region Modulen viser utviklingen i sysselsettingen i offentlig og privat sektor siden år 2000. Tabell 1 viser antall og andel sysselsatt i offentlig og privat sektor Ifølge SSB vil kommunen miste mer enn 200 innbyggere frem mot 2050. Jeg gjør det for å bruke pengene som i dag går til formuesskatten til å skape arbeidsplasser og virksomhet i Bø Skillet mellom direkte og indirekte kan derimot være kunstig, og SSB oppgir 170.200 ansatte i petroleumsnæringen som et totaltall for 2017. SSBs beregninger for arbeidsplasser tilknyttet. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Skaper høyt kommunalt forbruk flere arbeidsplasser og økt tilflytting? - SSB lokalisering av statlige arbeidsplasser. 1.3 Hovedtiltakene i planen Arbeidet med å sikre lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet skal forsterkes, for å nå ovenfor nevnte mål. Nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteyting ble fastsatt høsten 2014

- Vi forer jo svenskene med arbeidsplasser, så lenge vi har det avgiftsnivået vi har, sier han. Publisert 16.09.2020, kl. 06.47 Oppdatert 16.09.2020, kl. 16.55 Del på Faceboo I denne rapporten analyseres graden av homogenitet og heterogenitet i sammensetningen av arbeidskraft med og uten innvandrerbakgrunn, og hvordan denne sammensetningen utviklet seg fra 2005 til 2015 Likevel ser vi altså at norske bedriftseiere har skapt 60.000 nye arbeidsplasser, til tross for oljeprisen. Vi ser over hele landet at nye bedrifter vokser frem. Nå må vi heie frem de personene som lener seg fremover, slik statsminister Erna Solberg sa i nyttårstalen, og skaper en arbeidsplass til seg selv og noen til. Tallene fra SSB viser.

Sysselsetting, registerbasert - SSB

Nye tall fra SSB viser sterk nedgang i ledige stillinger for Tekna-næringer. Det kan tyde på et svakere arbeidsmarked fremover. Det var i tillegg avtagende vekst for nye arbeidsplasser i fjerde kvartal i fjor - Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser viser at petroleumsnæringens arbeid med å redusere kostnader gir bedre lønnsomhet, det er fundamentet i ny optimisme. Det er godt nytt for Norge og norsk økonomi og de 225.000 som blir sysselsatt i næringen og legger det økonomiske grunnlaget for en sterk velferd også i fremtiden, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og. SSB har i dag lagt fram foreløpige beregninger som viser at det er blitt om lag 50 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen siden 2013. Mesteparten av fallet kom i 2015 og 2016. Samtidig viser nasjonalregnskapet fra SSB at den samlede sysselsettingen har holdt seg oppe i denne perioden, på tross av nedgangen i oljerelatert virksomhet

Nå kan det virke som SSB og Tajik synes det er et problem at milliardærene kan velge å ikke ta ut utbytte. Vi bør heie på - ikke «shame» - næringslivsledere som lar beskattet driftsoverskudd bli i selskapssfæren og reinvesterer det til ny virksomhet for å skape vekst og arbeidsplasser, i stedet for å ta det ut til personlig bruk Fra midten av mars har grensehandelen nær opphørt på grunn av stengte grenser. Beregninger fra Menon Economics viser at et varig bortfall av grensehandel vil bety minst 12 mrd. kroner i økt omsetning for norske dagligvarebutikker og Vinmonopolet. Dette betyr 8 200 nye norske arbeidsplasser, og mer enn 3,7 milliarder kroner i økte inntekter til stat og kommuner i Norge Det er liten grunn til å frykte at den teknologiske utviklingen vil føre til færre arbeidsplasser i norske bedrifter, ifølge et ferskt NHO-barometer. I kompetansebarometeret som legges fram mandag, oppgir et flertall av norske bedrifter at digitalisering og automatisering ikke kommer til å endre behovet for ansatte De registerbaserte tallene fra SSB viser at Innlandet går i motsatt retning. 906 arbeidsplasser ble borte i privat sektor i Innlandet i 2019. Landet har nå en andel offentlige arbeidsplasser på 31,6 prosent, mens Innlandet har en andel på 37,2 prosent. [] Filed Under: Debatt Tagged With: arbeidslivet, arbeidsplasser Rustad er nå en av nesten 400 personer som jobber for SSB på Kongsvinger. - Men likevel, i kraft av tyngden sin og storheten sin, vil det likevel være et stort tog som går inn mot Oslo

Av SSB ble situasjonen karakterisert på dramatisk vis: «Norsk økonomi har gått på en Det er utgangspunktet for statsbudsjettet denne uken - med nye anslag. Anslag er viktige, men arbeidsplasser er viktigere, det er utviklingen i økonomien vi må måles på. Da vi «satte statskassen ut på fortauet», var det en forsikring. I perioden fra tredje kvartal 2019 til og med 2. kvartal i år har nordmenn brukt 9,7 milliarder kroner på grensehandel, ifølge SSB. Det er en nedgang på 42 prosent sammenlignet med den forrige firekvartalsperioden. Det er de lave tallene i første og andre kvartal i år som trekker ned

Å skape jobber er jobb nummer 1 Finans Norg

 1. Figuren viser kommunene etter sentralitetssklasse. Kilde: SSB. Kartgrunnlag: Kartverket. Arbeidsplasser og servicefunksjoner. Beregningen av den nye sentralitetsindeksen er basert på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Landets 426 kommuner er delt inn i om lag 13 500 grunnkretser
 2. SSB anslår i sitt mellomalternativ at befolkningen i arbeidsfør alder vil vokse med 434 000 personer fra 2017 til 2050. Ny teknologi tas raskt i bruk og skaper nye arbeidsplasser i hurtig tempo. Lønnsdannelsen reagerer raskt om norsk økonomi har problemer
 3. De har spurt om hvordan de bor, skoler og arbeidsplasser, fritid og venner. − Et viktig funn er at folks livskvalitet varierer etter livssituasjon, sier Elisabeth Rønning i SSB i en pressemelding. Arbeidsledige er en gruppe som skiller seg klart negativt ut når forskerne spør om tilfredshet med livet
 4. Arbeidsmarked > Sysselsetting > Pendling inn og ut av kommunene > Din Region Modulen viser utviklingen i arbeidspendlingen inn og ut av kommunene - og pendlingsbalansen. Tabell 1 viser sysselsatte med bosted og arbeidssted i kommunen, antall pendlere inn og ut - og pendlingsbalansen
 5. Lederutfordringer på flerkulturelle arbeidsplasser (SSB, 2016) utgjør innvandrerbefolkningen 16 prosent av Norges befolkning og den representerer 223 forskjellige opprinnelsesland og selvstyrte områder. Humanitære kriser i verden har drevet store mengder mennesker på fluk
 6. SSB publiserte tirsdag morgen en rapport som forsøker å finne ut av hva slags utdanning og yrkesgrupper som trengs i Norge de neste 20 årene.. Bakteppet er en oljenæring som ventes å.
 7. Økonom og forsker Ådne Cappelen har i en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gransket hvordan tilbud og etterspørsel vil se ut på det fremtidige arbeidsmarkedet i Norge. - Jeg tror én av fire norske arbeidsplasser kan bli automatisert vekk i løpet av de neste 20 årene. Ifølge Cappelen høres annenhver arbeidsplass ut som det er.

Arbeidsulykker - SSB

Nye beregninger: Svenskehandel koster Norge 12

Arbeidsplasser i petroleumsnæringen - Norskpetroleum

Det er fordi 99 prosent av Norges befolkning har størst inntekt fra arbeid, og svært lite fra å eie ting. De store skattekuttene har kommet til eiere. Derfor har vi endt opp med et svært lite rettferdig skattesystem, som i realiteten ikke er progressivt, slik en SSB-rapport som kom forrige uke viser svært tydelig Mener coronakrisen avslører hvor katastrofal grensehandelen er. Da Norge stengte grensene ble harryhandelen satt på pause. Det har gitt uvurderlig innsikt inn i grensehandelen, og næringen krever handling fra regjeringen for å slippe å se arbeidsplasser forsvinne ut av landet Tall for gjennomsnittlige sysselsatte per bedrift i 2018 kommer når SSB publiserer sysselsettingsstatistikken for 2018 i mars 2019. OBS: Det er et brudd i SSBs statistikk fra 2016. Endringer i SSBs registergrunnlag gjør at flere bedrifter er registrert uten sysselsatte i 2016 enn tidligere - og (tilsvarende) færre bedrifter er registrert med 1-4 sysselsatte Virke anslår grensehandel for opp mot 25 milliarder kroner - det kan koste samfunnet opp mot 13.000 tapte arbeidsplasser

Kommunefakta Hamar - SSB

 1. Vi må skape fremtidens arbeidsplasser og få unge folk tilbake til landsdelen. Formuesskatten er i dag 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra. 0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Etter en SSB-rapport viste at folk flytter fra Nordland i større målestokk enn på 20 år,.
 2. Bakgrunn Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer > Neste oppdateringer Modultyper > Moduler med andre perspektiver Mobil og nettbrett > Brukertips for mobil finner du her Kontakt oss > Her finner du kontaktinformasjoner Næringer > Om innholdet Modulene under Utvalgte næringer belyser forskjeller i næringsstruktur mellom regionene - og viser utviklingen i.
 3. SSB-rapport: Nedtrapping av oljevirksomheten vil ha beskjedne virkninger på økonomien Rapporten tar heller ikke for seg mulighetene Norge har for å skape ny verdiskaping eller nye arbeidsplasser i eksisterende og nye grønne næringer, men flere andre rapporter viser at potensialet for dette er stort
 4. Ssb. Ny avgift fikk grensehandelen til å ta av: - Kan koste Norge 13.000 arbeidsplasser. Flere lever hyttedrømmen i Lofoten. Vågan har fått 35 nye innbyggere: Håvard (39) og familien er blant dem . Vågan har mistet flest innbyggere: - Ikke ei positiv utvikling
 5. Minst 237 kommuner har fra 2016 til 2018 tapt statlige arbeidsplasser, ifølge SSB-tall. Nationen har gjennomgått tall fra Statistisk sentralbyrå, og selv om det totalt har kommet 2.603 flere årsverk i staten, viser tallene likevel at 237 kommuner har tapt statlige årsverk. To kommuner har mistet

Forside - SSB

 1. istrerende direktør i BNL
 2. Økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser, sier Hadia Tajik til FriFagbevegelse. - Sammen med SSBs rapport om økte forskjeller, vil dette bli et hett tema i valgkampen, legger hun til
 3. Det var 3,5 millioner overnattinger i hoteller og andre overnattingssteder i august i år. Det er 29 prosent færre enn i fjor. Utenlandske overnattinger falt med 70 prosent, mens tilbakegangen for norske turister var på 1,8 prosent, viser tallene fra SSB. NHO understreker at situasjonen er svært dramatisk for hotell- og overnattingsbransjen
 4. I hele Hamarregionen økte antall sysselsatte i 2018, og spesielt stor var økningen i Hamar. Med en prosentvis økning i antall arbeidsplasser på 3 prosent plasserte Hamar seg godt over landssnittet på 2,1 prosent. Dette utgjorde 590 flere sysselsatte i Hamar i 2018, enn i året før. - Veksten bygger på langsiktig arbeid med å

Ssb arbeidsplasser — statistisk sentralbyrå (ssb) har

 1. IKKE SÅ ILLE: SSB mener redusert oljevirksomhet ikke er så ille for Norge som først antatt. Naturvernforbundet og vil blir presentert under konferansene «Broen til framtiden om grønn omstilling og nye, grønne arbeidsplasser i Rogaland» onsdag og torsdag i henholdsvis Haugesund og Stavanger
 2. HOLTÅLEN UTVIKLING FOLKETALL OG ANTALL ARBEIDSPLASSER UTVIKLING FOLKETALL OG ANTALL ARBEIDSPLASSER Grafisk framstilling av tabell 07984 og tabell 06913 fra SSB
 3. e som ordfører ble det ifølge SSB skapt 1521 flere arbeidsplasser i Bodø, målt i antall sysselsatte. Det er gode tall
 4. eraler. Produktiviteten i industrien er høy, men det er en utfordring at verdiskapingen samlet sett er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Kombinasjonen av høy FoU-aktivitet, høy innovasjonstakt og regionens kompetanse på.

50.000 nye arbeidsplasser. Ny teknologi med økt bruk av roboter har gjort norsk fiskeindustri mer konkurransedyktig. LO og Sjømat Norge mener man kan få opp mot 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen, hvis politikerne legger til rette for økt verdiskaping i Norge. - Vi trenger en politikk for økt bearbeiding SSB-tallene viser at veksten i grensehandelen siden 2008 har vært nesten dobbelt så sterk som veksten i norsk dagligvarehandel. Mens grensehandelen lå på 8,9 milliarder i 2008, er den ifølge de nye estimatene for 2019 på 17,6 milliarder kroner Ny rapport viser at økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser Analysen som regjeringen utlyste om formueskattens påvirkning på små og mellomstore bedrifter, konkluderer med at økt formuesskatt øker sysselsettingen Den midlertidige bremsen i grensehandel viser hvor mye som vanligvis går tapt av både arbeidsplasser og inntekter til staten. Kunnskapsgrunnlaget om nordmenns grensehandel er svakt. En pilotundersøkelse SSB publiserte i 2020 indikerer at grensehandelen er langt høyere enn vi hittil har trodd Det er 35 360 flere arbeidsplasser enn i 2003, og en vekst på 6,1 prosent i snitt hvert år. Det er bare ett år i perioden som viste nedgang: I 2009 gikk antall sysselsatte ned med 4,9 prosent. Tre år før, i 2006, økte antall sysselsatte med 12 prosent, som er den høyeste økningen i perioden vi ser på

SSB-forskere: Det er de aller rikeste som betaler minst

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) Det skjer fra et historisk nokså lavt nivå. Siden 1950-tallet har det forsvunnet 800 000 arbeidsplasser i landbruk, fiskeri og skogbruk Det er 1,6 prosent høyere og 46.000 flere ledige enn det ville ha vært med den nye permitteringslengden på inntil 52 uker, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). - Det ville ha blitt svært kostbart både for de ledige og bedriftene dersom regjeringen ikke hadde liberalisert regelverket for permitteringer

Spørre­undersøkelse: - Dette er attraktive jurist­arbeidsplasser. Se listen over alle de 45 arbeidsplassene her Flere barn tatt for lovbrudd, særlig butikktyveri og vold, viser SSB-statistikk for 2019. - Trenger oversikt over påtale­jurister i politiet gjennom særskilt budsjetterin Ap skal stanse sentraliseringen. Partiet mislyktes helt med det sist partiet satt i regjering. Ap gjenbruker partiets slagord fra mellomkrigstiden - «By og land, hand i hand» - for å vinne tilbake distriktsvelgerne partiet har mistet til Sp En ny SSB-rapport viser at økonomiske konsekvenser av stans i tildeling av nye letearealer til petroleumsvirksomheten er beskjedne. Nedtrapping av oljevirksomheten vil selvsagt ha kostnader, men norsk økonomi vil fortsette å vokse selv med en relativt rask nedbygging av petroleumsvirksomheten I tillegg har området færre arbeidsplasser som krever høyere utdanning. Det har ført til stor eksport av utdannet ungdom. Vi i Nord-Norge kan vise vei i det grønne skifte, men da er det viktig at vi satser på arbeidsplasser som kan bidra til dette. Mineralnæringen i Nord betyr et hav av muligheter

De 1 prosent rikeste i Norge disponerer ifølge offisielle tall rundt 10 prosent av inntektene i landet. - Det virkelige tallet er 20 prosent, altså dobbelt så høyt, sier SSB-forsker Rolf. SSB la i dag frem de økonomiske prognosene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022. Økt formuesskatt skaper flere arbeidsplasser. Må kutte opp mot 140 årsverk i Narvik kommune:. arbeidsplasser samt de næringer der sysselsettingsveksten skal komme. Resultatene har oftest blitt svært forskjellig fra det planene gikk ut på. Forfatteren gjennomgår to eksempler på dette, «En norsk 3-årsplan» fra DNA i 1933 samt Langtidsprogrammene etter krigen. Konklusjonen som trekkes er at sysselsettingsvekste

Statistikk om ansatte i staten - DF

Det ble presentert som en god nyhet for norske arbeidsplasser, men burde egentlig vært til å grine av. Kronikk Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Finansminister Jan Tore Sanner spår tidenes forbruksfest neste år, sto det på forsiden av Aftenposten i forrige. Ifølge SSB var mindre enn en femtedel av norske entreprenærer kvinner i perioden mellom 2001 og 2011, på tvers av utdanning. Dette skyldes ikke mangel på interesse. Om lag 45 % av alle som ønsker å starte egen bedrift er kvinner, men hindrene på veien mot en vellykket bedrift er mange, og det er flere kvinner som faller av på veien enn menn SSB slapp forrige uke en rapport om at de 1 prosent rikeste i landet andelsmessig betaler mindre i skatt enn sykepleiere. den øker forskjellene og skaper heller ikke arbeidsplasser,. Kilde: SSB/Nav; Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Spesialsykepleier. Heltid. Alle sektorer : 18 877 personer . 16 577 personer . 2 300 personer . Ca 306 kr . Ca 304 kr . Ca 318 kr . 49 600 kr . 49 250 kr . 51 450 kr . 595 200 kr.

Hadia Tajik: - Sånn kan vi ikke ha det i Norge Ap-nestleder Hadia Tajik (37) mener Høyre må føle seg rimelig avkledd etter en ny rapport om formuesskatt

I de regionale analysene beskriver vi og analyserer utviklingen i et område med hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet. Analysene gjøres på forskjellige geografiske nivå, som fylker, kommuneregioner eller enkeltkommuner Det er nå over 200 000 offisielle arbeidsinnvandrere i Norge. Men antallet nye arbeidsinnvandrere ble halvert i 2016 sammenlignet med toppåret 2011

Glåmdalen - Ssb

Nordmenn har satt ny grensehandel-rekord, viser tall fra SSB. Dermed settes det også ny rekord i tapte norske arbeidsplasser Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade Arbeid til alle er vår hovedsak. Vi vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Trygghet for å få jobb og trygghet i jobb gir frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling i Norge og inntekter til fellesskapet.. Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i Norge. Kan og vil du ha en fast jobb skal du ha muligheten til å få det. Vi tar kampen for. Men SSB-rapporten har kommet fram til at det reelle tallet i 2006-2007 var at den rikeste prosenten blant oss innkasserte 22 prosent av alle inntektene da. Siden har prosenten sunket noe. Men alt i alt har de økonomiske ulikhetene i landet økt med 35 prosent fra 2001-2018, mot tidligere antatt ni prosent Flere innbyggere og med enda flere arbeidsplasser gir lavere ledighet. Vi er i en god trend, sier ordføreren. Tall fra SSB. Tall fra de fire siste årene viser denne utviklingen: 2013: 2 732 arbeidsplasser, nedgang i 58 fra 2012; 2014: 2 746 arbeidsplasser, oppgang på 14 fra 2013; 2015: 2 718 arbeidsplasser, nedgang i 28 fra 201

Ny SSB-rapport om konsekvensene av redusert oljevirksomhet

SAMFUNN: Minst 237 kommuner har fra 2016 til 2018 tapt statlige arbeidsplasser, ifølge SSB-tall. Nationen har gjennomgått tall fra Statistisk sentralbyrå, og selv om det totalt har kommet 2.603 flere årsverk i staten, viser tallene likevel at 237 kommuner har tapt statlige årsverk SSB melder at det var 1,3 millioner færre overnattinger på norske hotell i august 2019, sammenlignet med samme måned i 2019. Én av tre av disse overnattingene forsvant i Oslo, men også Viken og Vestland ble hardt rammet. For hyttegrender og vandrerhjem var fallet 27,8 prosent, og for camping 4,6 var reduksjonen prosent

KommuneProfilen. Statistikk og nøkkeltall om sysselsetting ..

Valgkampen er under oppseiling, og faktasjekker av politikeres uttalelser fyller mediene. SSB brukes ofte som kilde. Det er som det skal være. Det hender en sjelden gang at politikere eller faktasjekkere bruker feil tall, men oftere brukes tallene feil. Eller iallfall på en feilaktig eller problematisk måte For å ta det viktigste først; antall private arbeidsplasser i Tromsø øker. Fra andre kvartal 2018 til andre kvartal 2019 er det i følge SSB s statistikk skapt 144 nye private arbeidsplasser i Tromsø. I løpet av året har flere bedrifter økt sysselsettingen, men enkelte private arbeidsplasser har dessverre også gått tapt Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norske foretaks internasjonale organisering av forretningsaktiviteter i perioden 2014−2016. Det er særlig fokus på foretakenes flytting av forretningsaktiviteter til utlandet (internasjonal sourcing) og hvordan dette påvirker arbeidsplasser og mulighetene til å skape nye Totalt har Norge mistet nesten to tusen arbeidsplasser i industrien i perioden fra 2005 til 2013, viser rapporten fra SSB. Den høyteknologiske industrien på Kongsberg er en motor for etablering. SSB: 99 prosent nedgang i grensehandelen. Reiserestriksjoner har nesten ført til full stopp i grensehandelen. Nordmenn brukte bare 28 millioner kroner på grensehandel i andre kvartal i år, ifølge SSB. Vi kan ikke fortsette å sende arbeidsplasser og verdiskapning over grensen

Bjørn Dæhlie og flere flytter til Bø i Vesterålen for lav

 1. istrasjonen. Åpenhet og troverdighet i tilnær
 2. gen av sentralitetsindeksen. Arbeidet med første versjon av indeksen
 3. dre økonomisk tap enn tidligere regnet med, viser ny rapport. Det får Naturvernforbundet til å juble
 4. VERDISKAPING - ARBEIDSPLASSER . I Regional plan for verdiskaping og innovasjon er verdiskapingsinitiativet, formulert som «koordinert, felles innsats» et viktig tiltak for å vinne fram i konkurransen om arbeidsplasser med høy verdiskaping, som samtidig kan imøtekomme omstilling mot fornybar energi og grønnere økonomi
 5. Oljekrisen har ført til 25.000 færre arbeidsplasser. De tøffe tidene i oljebransjen slår mer ut på bedrifter som leverer tjenester til oljebransjen, enn i oljebransjen selv. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
Grensehandelen kan nå 30 milliarder i 2030 - BondebladetRekordmange norske arbeidsplasser tapt på grunn avFortsatt vekst i Tekna-jobberNy beregning fra SSB om arbeidsledighet: OffentligJakten på den moderne arbeider - SSBSSB: Yrkessjåførlærlinger har best betalt | Lastebil

Hvordan lykkes med å skape grønne og bærekraftige arbeidsplasser på Haugalandet? Rettferdig omstilling står høyt på agendaen både i Norge og i resten av verden. Kompetansen til de som jobber i petroleumsindustrien må utnyttes til nye, bærekraftige løsninger, og klimastreikende ungdommer skal kunne utdanne seg til grønne jobber Figur 3 Forventet vekst per alderskategori SSB prognose MMMM alternativ (Kilde SSB) Diagrammet under viser aldersbæreevne: Forholdet mellom antall personer i yrkesaktiv alder og personer som er eldre enn 67 år. I 2020 er dette forholdet 4,9: For hver person over 67 år er det nesten fem i yrkesaktiv alder. I 2040 er aldersbæreevne senket til. smp-stories-top-widget. Ferske sysselsettingstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) basert på ulike offentlige registre, viser at antallet nye jobber vokste med 27.000 i Norge i fjor.. Nesten hele veksten er det innvandrere som står for. Nordmenn sto kun bak 203 av de nye jobbene, mens resten av økningen, på 26.797, kom fra jobber fylt av innvandrere SSB-forsker: - Vanskelig å finne dekning i forskning. Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Rolf Aaberge, bekrefter at ikke finnes noen klar sammenheng i forskningen. - Påstanden om at formuesskatten har så stor betydning for økte investeringer og flere arbeidsplasser, er det vanskelig å finne dekning for i forskning

 • We band.
 • Poker hierarchie.
 • Hva koster en begravelse 2015.
 • Dus frisør hammerfest.
 • Mp navigator mac.
 • Innbakt kylling oppskrift.
 • Bondens marked drammen 2017.
 • Kraków.
 • Drap i japan.
 • Vinter ol grener 2018.
 • Ansbach karte.
 • Iron maiden trondheim 2018.
 • Königspython abzugeben.
 • By som betyr hellig tro.
 • Små sigarer.
 • Brudens tale eksempel.
 • Fti salalah.
 • Kalsitt og saltsyre.
 • Brouillis cognac.
 • Lowfare.
 • Eat move sleep bama.
 • Dyshidrosis finger.
 • Betennelse ørebrusk.
 • Face2face årets sommerjobb dagbladet.
 • Motorsykkeltur i italia.
 • Volkswagen passat b6 vs b7.
 • Kunstdrucke limitierte auflage.
 • Magma kryssord.
 • Jaloux synonyme.
 • Mannen som elsket yngve skuespillere.
 • 5 største byer i finland.
 • Ukm grong 2018.
 • Ixmal gelnhausen erfahrungen.
 • Prophet mohammed geburtstag.
 • Timon og pumbaa iskrem.
 • Fiske garn.
 • Bygging av levegg.
 • Sigurd wongraven instagram.
 • Quad mit raupen gebraucht.
 • Acipenser.
 • Bomba latina hamburg 2018.