Home

Platon kvinnesyn

Artikkel som sammenligner kvinnesynet til de to filosofene Platon og Aristoteles fra den antikke verden. Platon og Aristoteles, to av de mest innflytelsesrike filosofene i den antikke verden, hadde svært forskjellig syn på kvinner, her ses det på forskjeller og ulikheter Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger.Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden.Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles. Platon skriver ikke noe om kjønn, mener ikke noe om kjønn, behandler aldri, aldri dette som et selvstendig tema. Så skal man uttale seg om Platons syn på roller, må man lese meninger inn i ham, på bakgrunn av roller kvinner og menn spiller i tekstene hans, og hvordan kvinner og menns oppførsel blir reagert på i dialogene Platons kvinnesyn kommer særlig til uttrykk i dialogen Staten. Der argumenterer han for en tredelt stenderstat, bestående av ledere, voktere og næringsdrivende. Helt på toppen skulle lederne sitte, de som i kraft av sin innsikt og sitt intellekt var skikket til slike verv - han mente naturligvis at filosofene var selvskrevne til denne jobben Kvinnesyn Platon gjorde ingen forskjeller mellom kvinner og menn her, da hans syn på det biologiske- og det kulturelle feltet var knyttet til hans syn på fellesskapet og det private. Platon synes at de biologiske ulikhetene var irrelevante når det kommer til spørsmålet om å gjøre det beste for fellesskapet

Artikkel: Kvinnesynet til Platon og Aristoteles

Platon (~ 425-348 f.Kr.) og Aristoteles (384-322 f.Kr.) er uten tvil de to mest innflytelsesrike greske filosofer i utviklingen av vestlige eurasiske sivilisasjonene, men blant sine forskjeller var en som påvirket måten kvinner blir behandlet selv i dag Platon (ca. 428-346 f.Kr.) er en av de viktigste filosofene i Europas historie, og hans tanker har hatt stor innflytelse på filosofien og kristendommen. En nøkkel til flere sider av Platons filosofi er hans skille mellom en fysisk verden alle kan se, og en skjult verden som vi ikke direkte kan observere Platon ble kritisert pga kvinnesynet sitt, mest fordi datidens tradisjoner og skikker motsa Platon. Hadde Platons meninger blitt hørt like godt som Aristoteles' hadde nok kvinnehistorien sett ganske så forskjellig ut fra det den er blitt. Kristendommen har ikke alltid hatt et veldig positivt bilde på kvinner Platon var en gresk filosof, trolig den viktigste forfatteren i vestlig filosofihistorie. Han utviklet skjellsettende teorier om det gode, sjelen, fornuft, kosmos og hva det vil si at noe er. Platons fortsatte aktualitet angår blant annet hans utvikling av filosofisk metode og presentasjonsform. Også som lærer for Aristoteles fikk han enorm indirekte innvirkning på filosofiens videre. Platons hulelignelse (eller bare hulelignelsen) er kanskje den mest kjente blant hans mange metaforer og lignelser.Denne lignelsen finnes i bok VII av Platons Staten.. Hulelignelsen illustrer Platons idélære ved å vise at det som menneskene oppfatter som virkeligheten, bare er et vagt gjenskinn av den egentlige virkeligheten - ideenes verden

Aristoteles kvinnesyn. Aristoteles hadde et nokså negativt kvinnesyn. Så når det gjaldt kvinnens stilling i samfunnet, er det derfor ikke snakk om likestilling. og ikke Platons oppfatning som ble tatt i bruk. (takket være Thomas Aquinas, som brakte videre dette kvinnesynet til den katolske kirke. Platon er en av de mest betydningsfulle filosofer i historien. I år 387 f.Kr. grunnla han en filosofiskole i Athen. Den fikk navnet Akademiet etter en lund viet den greske sagnhelten Akademos. * Vil du vite mer om Platon? Prøv Platon hos Wikipedia. Tweet Ifølge Platon er kvinner og menn biologisk forskjellige, men det er ikke relevant når en skal avgjøre hvem som burde styre, siden den oppgaven krever egenskaper som både kvinner og menn har felles. Grunnen til at kvinner ikke deltar i styret av staten, er derfor ikke biologiske forskjeller, men ulik oppdragelse og ulike muligheter Platon (428-348 f. Kr.) Platon var filosof. I Aten traff han en annen kjent filosof, Sokrates, og ble hans elev. Platon prøvde å finne svar på hva mennesket er. Han mente at et menneske har to deler: kropp og sjel. Han sa at kroppen og sjelen tilhører to forskjellige verdener. Kroppen tilhører den verdenen vi kan sanse, det vi Platon observerte at Athen ble styrt på en tilfredsstillende måte, til tross for at ingen kunne svare ham på hva dyd er, eller hvordan man oppnår dyd. Kort om Platon. Platon (427-247 f.v.t.) levde i den greske oldtiden, ved begynnelsen av den perioden som blir omtalt som antikken. Han regnes i dag for å være blant de klassiske filosofene

Platon fikk betydning for kjærlighet. Platon betraktet den åndelige kjærligheten, fri for erotisk begjær, som følelsens ypperste form. Begrepet platonisk kjærlighet beskrev i middelalderen hengivenhet overfor Gud, men brukes i våre dager om vennskapelige forhold som ikke innebærer seksuell lyst Hans moderne kvinnesyn hang sammen med at han som idé-filosof ikke så på det kroppslige som viktig, de biologiske forskjellene mellom kjønnene hadde liten betydning for han. På denne tiden (og til dels fram til i dag) var det vanlig å se på mannen som den ledende og Platons meninger om likestilling skapte derfor mange reaksjoner

Platon - Wikipedi

Sokrates var en gresk filosof som levde i Athen (død 399 fvt.). Han brukte mye av sin tid til filosofiske samtaler. Han ble stilt for retten anklaget for gudløshet og for å forderve ungdommen, og ble dømt til døden ved giftbegeret. Platon mottok dype og varige inntrykk av Sokrates i sin ungdom, og Aristoteles ble igjen preget av dem begge, selv om han aldri møtte Sokrates Det blir ofte tatt for gitt at den greske filosofen Aristoteles hadde et mer negativt syn på kvinner enn sin læremester Platon. Mange har for eksempel en oppfatning om at Aristoteles i sine verker setter likhetstegn mellom kvinner og slaver, men sitatet ovenfor viser klart og tydelig at dette ikke stemmer Platons idélære - (Litt vanskelig å forstå, så det er bare å gruble ). Platon var ekstremt opptatt av de evige og uforanderlige ideene, og det var den han filosoferte mest over som filosof. De evige og uforanderlige ideene er tanken eller ideen bak absolutt alt som finnes og hvordan den ser ut selv om den ikke er der. Hvis vi for eksempel ser for oss en jordbær plante

Platons syn på kvinner og Store norske leksikon Lektor Sale

 1. Platon kvinnesyn var meget liberalt. I hans samtid var kvinnen sett på som underlegen og en som ikke skulle ha innsikt i styre og stell av samfunnet. Aristoteles. På den tiden var skolene preget av teoriene til Aristoteles men Newton foretrakk mer moderne filosofer som Descartes Han leste også arbeidene til astronomene
 2. Generelt sett hadde Platon ett positivt kvinnesyn, spesielt om vi tar til ettertanke hvilken tidsalder han lever i. Antikken omtalte kvinnen som den svake og løgnaktige, med grunnlag i det begynner Platon å nærme seg noe kontroversielt
 3. For Platon var det læren om ideverden som var viktig. Han brukte også hulelignelsen. At mennesket er skjult i mørket, mens den ekte verden var skjult over denne hulen. Det mennesket ser i denne hulen er bare skyggen av virkeligheten, og kun som filosofer kan man se tingene utenfor fornuftens og sannhetens lys
 4. Slik Platon langt på vei var Sokrates' elev, fikk Aristoteles sin filosofiske opplæring hos Platon. Det er derfor naturlig å lete etter både likheter og forskjeller mellom de to tenkerne. Når vi leser tekstene til Aristoteles, møtes vi av helt annen stil enn Platons litterære og lekne dialoger. Riktignok skrev også Aristoteles dialoger, men d
 5. Mahatma Gandhi: Som Platon hevdet Gandhi at kvinner måtte få delta på lik linje med menn på alle områder i livet, også i samfunnet og i politikken. Gandhi var en sterk talsmann for kvinners likestilling. Han la vekt på å o pprette kvinnegrupper overalt i India, og han holdt ofte foredrag i disse gruppene. Mange kvinner hadde ledende roller i Gandhis bevegelse

Aristoteles (384-322 f.Kr.) var elev av Platon; i sin ungdom studerte han filosofi i Akademiet, skolen som Platon stiftet. Aristoteles ble av kong Filip av Makedonia bedt om å lede oppdragelsen av hans sønn Aleksander, senere kjent som Aleksander den store Platon, kjent for sine radikale tanker om kjønnsroller i sin samtid, var en filosof som hadde et annet syn på menn og kvinner, noe. som skapte reaksjoner i samfunnet han levde i. Platon mente at kvinner var like dyktige til å styre et samfunn som menn, ettersom fornuften var likelig fordelt mellom begge kjønnene Hei! Står fast med en filosofioppgave. Oppgaveteksten går ut på at jeg skal komme med argumentene Platon har for hans syn på kvinners plass i staten. Jeg har hovedsaklig tatt utgangspunkt i hans verk Staten, men har også prøvd å finne noe i idelæren. Hans syn på kvinners plass i staten er jo at d.. I Platons filosofiska verk Staten framgår i dialogen mellan Sokrates och Glaukon att män och kvinnor bör göra allt gemensamt. Men för genomdrivningen av detta krävs att kvinnor ges samma uppfostran och utbildning som männen, vilket de diskuterande genast finner vara stridande mot tradition och sunt förnuft Nilsen, Kvinnens overflødighet hos Platon Nordlit 33, 2014 101 og gitt den til menneskene, slik at de både kunne smi sine egne redskaper, ofre dyr og tilberede sin egen mat (Theogonien, 561‬569; jf.Andersen 1997, 91f)

Platons kvinnesyn - Exphil UiO 202

Oppgave 1 Synet på kjønn og kjønnsroller hos tre viktige filosofer Platon Platon kvinnesyn var meget liberalt. Han hadde et veldig negativt kvinnesyn Og Ghandi var veldig opptatt at kvinner ikke bare hadde en plass i hjemmet. På 1800-tallet begynte kvinner å kjempe for flere rettigheter Sammenlign synet på kjønn og kjønnsroller hos tre av filosofene i kapittel 16 Platon (427-347 f.Kr.) var elev av Sokrates og er en av de filosofene som tenkte mye likt om kjønnene. Han mente at hvis det skulle være harmoni i samfunnet måtte det først være harmoni i samfunnsgruppene som var arbeiderne, krigerne og filosofene

platon: Wikipedia Kvinnesyn

Platon skiller mellom fire erkjennelsesformer i sin linjelignelse; 1 innsikt (i ideene), 2 gjennomtenkning (i kraft av begreper), 3 overbevisning (om materielle objekter) og 4 formodning (om skygger og speilbilder). Nivå 1 og 2 er former for kunnskap (viten), mens 3 og 4 dreier seg om en lavere erkjennelsesform: Antakelse Kvinnesyn Drøft likheter og forskjeller mellom Platons syn på likestilling mellom menn og kvinner i Staten og Simone de Beauvoirs syn på kvinnens frigjøring i Det annet kjønn. Få frem argumentene de legger til grunn. Eller: Sjelslære og etikk Redegjør for Aristoteles' syn på sjelen, og spesielt menneskesjelen. Forklar deretter hvilke

Hva gjorde Platon og Aristoteles sier om kvinner

Hovedgrunnen til at Platon hadde et slikt kvinnesyn hang sammen med hans menneskesyn som gikk ut på at han så på mennesket sammensatt av kropp og sjel, og i dette synet så han ikke på kroppen som viktig siden den er forgjengelig, han mente heller at sjelen var viktig, for den var udødelig, og derfor var ikke forskjellene på kjønnene viktig Menneskesyn: Menneskesyn handler om hvilken holdning vi har til mennesket (bevisst eller ubevisst), og hvilken verdi vi syns mennesket har. Menneskesyn kan derfor også knyttes opp mot kjønnsroller, som vil si hvilket syn vi har på kvinner og menn. Sammenligning av Platon, Simon Ø Alle de tre filosofene hadde et kvinnesyn eller en oppfatning av kvinners likestilling at de var lavere rangert i samfunnet enn menn, at menn hadde mer «makt». Platon er den av de tre som mener at mennene er, og skal, ha mer makt enn kvinnen, mens De Beauvoir og Gandhi skildrer sin misnøye om det mannsdominerende samfunnet Filosofer (Aristoteles (Menneskesyn (Kvinnesyn (Patrialkalsk: Kvinnen er: Filosofer (Aristoteles, Platon (Generelt, Idelære, Dualistisk menneskesyn, Samfunnssyn)), Hulelignelsen kan også være et språkelig bilde på hvor ignorante den alminnelige befolkningen er. Den fangen som blir sluppet fri kan være Sokrates som blir drept fordi han er opplys Studienett.no-32413-4168449 lutfi, kelmendi01@gmail.com 1. Filosofiens syn på kjønnsroller. Filosofen Platon sa en gang «Arbeidsdeling må skje etter dyktighet og skikkethet, ikke etter kjønn

Religion og etikk - Platon - en innføring - NDL

 1. Kvinnesyn definisjon Kvinne English: female Aristoteles er den viktigste figuren i vestens filosofihistorie, ved siden av Platon. Han var forfatter av grunnleggende tekster innen blant annet metafysikk, biologi, etikk, politisk filosofi, retorikk, poetikk, psykologi, logikk og vitenskapsfilosofi
 2. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om kvinner og menn og mer enn 1200 andre emner
 3. Platon Han la vekt på likestilling mellom menn og kvinner, og han mente at kvinner også kunne ha viktige stillinger i samfunnet. Hans moderne kvinnesyn hang sammen med at han ikke så på kroppen som noe viktig, og de biologiske forskjellene mellom kjønnene hadde derfor liten betydning for han
 4. Platon, som var en tidligere elev hos Sokrates, hadde et verdens og menneskesyn som var dualistisk. I sin egen interesse måtte menn også arbeide for å frigjøre kvinnene, mente hun. Aristoteles hadde et nokså negativt kvinnesyn. I querelle des femmes ble harde angrep på kvinnekjønnet møtt av like engasjerte forsvarsskrift
 5. Platon: hvilket samfunnssyn hadde Platon? Innledning Samfunnssyn Generelt Syn på mennesket Syn på samfunnet Sammenligning med Aristoteles Betydning for dagens samfunn Kilder sammenheng mellom sjelen hvert individ, samfunnet byggd opp på Dele i tre klasser: - arbeiderne, sørge fo

Platon og Aristoteles, og som kunne gitt meg en hjelpende hånd. Var forøvrig ikke sikker på hvor jeg skulle poste denne, så jeg tok den her, og på ideologi. Det går vel ut på å finne likheter mellom deres teorier/ideer og de moderne teoriene HØR: Studio Sokrates og Ola Kvernbergs trio. Moldejazz 20. juli, 2007 Fornuft uten kropp. Den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804) har fått mye kjeft for å ha oversett at mennesket er et.

Kvinnesyn Platon gjorde ingen forskjeller mellom kvinner og menn her, da hans syn på det biologiske- og det kulturelle feltet var knyttet til hans syn på. Kvinner i islam - Wikipedia . Bryllup i Italia. Bryllupsplanlegger i Italia som hjelper til med brylluper over hele Italia passer inn i et sosialt system som for eksempel Platon og Rousseau vil mene er fordelaktig for samfunnet som helhet, uten å være opptatt av å undersøke kvinners natur i seg selv. Denne måten å se på kvinner og menn på, er også betegnende for Rousseau De går tilbake i historien og snakker om Platon, Aristoteles, Hitler og Stalin. Eller om USAs og Russlands politikk. Jeg og mine meningsfeller anser ikke de nevnte personene eller noen andre filosofer og vitenskapsmenn som noe annet enn at de var og er mennesker og barn av sin samtid. Vi forherliger ikke deres handlinger eller skrifter At Platon mener dette gjør at vi må tilstå at han var radikal, og dristig i sin tenkning. For antikkens Athen var et samfunn der kvinner praktisk talt var usynlige

Platon og Aristoteles levde omtrent på samme tid i det gamle, demokratiske Hellas, mens Beauvoir levde på 1900-tallet. For å innlede tenkte jeg å skrive litt om kvinnesyn og samfunnssyn i det antikke Hellas, da jeg synes det er relevant for å sammenligne Platon og Aristoteles menneskesyn Platon var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger. Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden. Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles bidro Platon til å legge fundamentet for den vestlige verdens filosofi. Aristoteles (gresk: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs; født 384 f.Kr. i Stageira på kysten av antikkens Makedonia, død 322 f.Kr. i Khalkis) var en gresk filosof og naturforsker.Han var elev av Platon og lærer til Aleksander den store.Hans verk omfatter en rekke emner, blant annet biologi, filosofi, poesi, logikk, statsvitenskap, etikk og retorikk

Tro og tanker: Filosofi og kjønnssy

Den første regjeringen i det uavhengige India hadde 2 kvinnelige ministere, ikke minst takket være Ghandis kvinnesyn. Platon mente altså at kjønnene betydde like mye Aristoteles mente at kvinner var en dekft mann. Han hadde et veldig negativt kvinnesyn Og Ghandi var veldig opptatt at kvinner ikke bare hadde en plass i hjemmet Platon var en av filosofene fra antikken som la fundamentet for veldig mye av den vestlige verdens filosofi og tankegangen vi har i dag, gjennom hans dialoger. I Platons dialoger leser vi at kvinnens arbeid i staten var å produsere så mange barn som mulig, utenom dette hadde hun ingen andre rettigheter Her tar Kant et oppgjør med Platons og andres overmot på fornuftens vegne. Og trekker en klar skillelinje mellom de livsområder der fornuften og empirisk vitenskap har sin plass og de livsområder der dette ikke kommer til anvendelse, som troens område Tema: Platon og Aristoteles Mål: Eleven kan fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer Trinn: Mellomtrinn. Beskrivelse: Opplegget består av. Aristoteles var en annen filosof i antikke Hellas. Han var Platons elev og ble derfor påvirket av ham i mange spørsmål. Kvinnesyn var ikke en av dem. Hans syn på

Platon hevder at denne innsikten til idéverdenen er medfødt hos mennesket. Vi kommer fra idéverdenen når vi fødes, livet blir da en midlertidig tilværelse i den materielle sanseverdenen, før vi tilbakevender til idéverdene når vi dør. Platons helliggjør idéverdenen ved å introdusere det godes ide, som er idéenes idé Aristoteles var elev av Platon og lærer til Aleksander den store. Sammen med Sokrates og Platon blir han regnet som en av de tre største filosofene i den vestlige verden. Foto: Eric Gaba (Wikimedia Commons) * Vil du vite mer om Aristoteles? Prøv Aristoteles hos Wikipedia Platons syn på kvinnen var veldig moderne i forhold til den tiden han levde i. Kvinnen var ikke noe dårligere enn mannen, og de hadde en veldig lik rolle i samfunnet, mente han. Verdenssynet hans fungerte som er en slags forklaring på hvorfor han hadde et så åpent syn på kjønn og kjønnsroller. Han trodde at det fantes to verdener Platons kvinnesyn omtales som «ganske radikalt». Skal man veilede eller villede? Skar skriver at Aristoteles' kvinnesyn er «utdatert». Sterke ord. Aristoteles mente kvinner var uten «mot og rettskaffenhet», og han siterte Sofokles: «Taushet kler en kvinne best.

Simone de Beauvoir var blant annet medforfatter av en erklæring for fri abort, underskrevet av 343 prominente kvinner. Hennes syn på fri kjærlighet gjorde henne dessuten til rollemodell for tidens kvinner Topics: Platon, Apollodoros, Hesiod, Euripides, autokhthoni, Pandora, kvinnens overflødighet, Platons kvinnesyn, likestillingsforslaget i Staten, tilblivelsesmyten i. Aristoteles har hatt en veldig stor invirkning på filosofihistorien, langt mer enn platon. Mange av de indelingene som aristoteles inførte brukes den dag i dag. Det er stor forskjell på Aristoteles sitt kvinnesyn og platons, det er Aristoteles som har. Holistisk filosof, han er opptatt av at mennesket er en del av naturen Platons menneskesyn er preget av det skarpe skillet mellom den fullkomne ide'verden og den ufullkomne sansbare verden. Dette kommer til uttrykk ved det skarpe skillet mellom sjel og legeme. Sjelen er udødelig, mens legemet er forgjengelig, et dualistisk menneskesyn. Både menneskets sjel og legeme består ifølge Platon av tre deler Hei. Har valgt hist.fil på vgs. og har nå fått min første innlevering som er veldig åpen. Oppgaven er slik: Du skal skrive en oppgave basert på læreboka s.90-116. Aktuelle temaer blir da sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles. Innenfor disse kan du velge fritt om du vil ta inn en eller flere.

Hva er islams menneskesyn? Spørsmål. Hei, Jeg arbeider med en skoleoppgave, og lurer på hva islams menneskesyn går ut på. Takk for svar Velkommen til Afrika.no - Norges fremste nettmagasin om Afrika og det afrikanske! I Nettmagasinet Afrika.no finner du fortellinger om Afrika du ikke finner andre steder. Vi gir deg et nyansert bilde gjennom reportasjer, analyser, essays og kommentarer som belyser alt fra kultur, idehistorie og filosofi til samfunnsliv, politikk og økonomi Antikken er også kalt oldtiden. Tenkere som Sokrates, Platon og Aristoteles utfordret mennesker til å bruke fornuften og tenke kritisk for å løse problemer. Aristoteles var opptatt av å finne kunnskap ut fra erfaring og logisk tenkning. 300 f. Kr.‒200 e.Kr.: Stoiske filosofe

Platon - Store norske leksiko

Platons syn på likestilling mellom mann og kvinne hang sammen med at han ikke så på kroppen som så viktig, og derfor spilte de biologiske forskjellene mellom kjønnene liten rolle. Platon mente at kvinnene hadde like muligheter og like rettigheter som menn, samt at ulike roller var fordelt ordentlig og rettferdig Aristoteles och platon, 350 f.Kr.: Kvinnor är djur Filosofen Aristoteles förklarade år 350 före Kristus varför mannen skulle bestämma över kvinnan: Det är bäst för alla djur att bli styrda av människor. Man måste betrakta det att vara kvinna som ett naturbetingat handikapp, sa han Platon (427-347 f.kr) Platon var, som nevnt tidligere, læreren til Aristoteles. Men selv om Platon gikk i lære hos Platon, hadde de ikke det samme synet på kjønn og kjønnsroller. Platon var mer moderne enn Aristoteles på det punktet. Han mente at også kvinnen kunne inneha viktige stillinger i samfunnet

Platon: - Likestilling - Kvinner kunne ha viktige stillinger i samfunnet. - Mente at kroppen ikke hadde noe og si. Aristoteles: Rangordning: - Kvinner er mindre vertd en menn - Kvinnen er en defekt mann, som ikke er fult utviklet og som ikke har de samme evnene som menn. - Kvinner har ikke nok innsikt til å være med i det politisk Platon har en dualistisk virkelighets oppfattning, hvor han i mennesket ikke legger vekt på kroppen, men på det indre altså sjelen. Det er dette som er med på å påvirke hans kvinnesyn som ble sett på som nokså radikalt på hans tid

Platons hulelignelse - Wikipedi

Synet på kjønn og kjønnsroller har vore mykje diskutert opp i gjennom historia. Sjølvklart er dette også noko filosofane har interessert seg for og hatt meiningar om. I religionar som Islam, Kristendommen og Hinduismen er det ulike syn på kva rolle mannen og kvinna har. Både hjå filosofane og i desse religionane kan ein finn Platons verk Staten ville utgjøre ca 450 kvinnesyn osv. deretter vil jeg sammenligne Mores og Platons syn på samfunnet. 1. Platon (427 - 347 f.k) og hans skrifter. Vi vet ikke mye om Platon. Han forteller lite om seg selv i sine verk, men vi vet at han hørte til Atens høyeste aristokrati • Platon er ikke hans egentlige navn. Platon betyr bred og det sies at han fikk dette navnet fordi han var bredskuldret eller fordi han hadde bred panne. • Platon var elev av Sokrates, De Beauvoirs kvinnesyn • Eksistensialistiske filosofi i feministisk retning

Kvinner i antikkens Hellas - Daria

Platon - Siterte sitate

 1. Platon (græsk: Πλάτων) (født ca. 428/427, død 348/347 f.Kr.) var en græsk filosof født i Athen.Han var elev af Sokrates og grundlægger af akademiet.Platon er både den primære kilde til vor viden om Sokrates og til sin egen filosofi.Skellet mellem Sokrates og Platons tanker er ikke helt klar, da Platon særligt i sine senere dialoger lægger sin egen filosofi i munden på Sokrate
 2. e tidligere fag, som religionsvitenskap og filosofi, har jeg fattet interesse for å se på hvorfor kvinner ofte glimrer med sitt fravær der menn står frem med teoretisk faglig produksjon
 3. For det første vil jeg trekke fram kvinnesynet til de tre filosofene som veldig aktuelt. Som nevnt i forrige innlegg, hadde både Platon, Gandhi og Beauvoir veldig sammenlignbare kvinnesyn, da de på mange måter var for kvinners rettigheter og likestilling med menn. Dette er gode holdninger å ha i dagens samfunn
 4. Kvinnesyn (Platon, Aristoteles og Beauvoir) a) Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom Platon og Aristoteles i deres syn på kjønn? b) Hvilke oppfatninger om kvinnen finner du hos andre filosofer i pensum som kan gi støtte til eller motsi Platon, Aristoteles og Beauvoir? c) Diskuter om Platons argumenter er forenlig me
 5. Slik det er i dag, har kyrkja kanskje nok med å forsvare kvinnesyn som faktisk er «up to date», like eins med homodebatten, enn å gripe fatt i nye diskusjonar som treng teologisk refleksjon. Den norske, politiske venstresida bør ta eit steg attende, og sjå om det finns kulturelle grunnar for element dei kritiserer i kristendomen - på lik linje med deira syn på andre religionar
 6. Platon kan som sagt bidra på mange måter med sitt positive kvinnesyn. Når det gjelder resten av hans filosofi, er det mye av den som har hatt stor betydning for Vestlig tenking. Hulelignelsen hans, og da hans tanker om en todelt verden, har blant annet virket inn på tanken om forskjellen mellom himmel og jord i kristendommen

Religion og etikk - Kjønn og filosofi - en introduksjon - NDL

Jesus møter Muhammed på en kafé i Oslo sentrum. Det kommer raskt i snakk og diskuterer forskjeller og likheter i betydningen de har for sin religion Kemet (Det gamle Egypt) og Nubia: Nye perspektiver på afrikansk litteratur, filosofi og kvinnesyn Publisert 25. januar 2020 Vi har fått et skjevt bilde av historien i Det gamle Egypt, eller Kemet («det svarte land») som innbyggerne selv kalte landet sitt Troen på medfødte ideer knytter Descartes til Platons, og senere kristendommens, sjelevandringstanke. Mennesket har altså en udødelig sjel, og således evig liv. Deretter beviser Descartes Guds eksistens. Descartes vil innføre Gud slik at alt kan bli som før, før tvilen oppstod

Video:

This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Lær om de første filosofene i det gamle Hellas, inkl. Sokrates, Platon og Aristoteles. Men også noen ikke-vestlige filosofer fra gammelt av, som Konfusius, L.. Selv om verken Platons eller Kants filosofi er 100 prosent riktig, er Kants filosofi riktigere enn Platons. Verdensånden har utviklet seg og dermed gått fremover fra Platon til Kant. Hegel hevdet at verdensånden utvikler seg i retning av stadig større erkjennelse om seg selv Platon hadde et positivt syn på mennesket når det gjaldt om kjønnsroller. Aristoles har et helt annet kjønnssyn vi kan si at han har negativt kvinnesyn. Aristoteles sier at mennesket er forskjellig fra alt annet, men at først og fremst er et naturlig biologisk vesen <p align=center><a href=http://4.bp.blogspot.com/_8HJfNtiqdVc/TAKWJEN_0JI/AAAAAAAAACs/4I5K0hCnkK0/s1600/msn.bmp><img id=BLOGGER_PHOTO_ID_5477105179331383442.

 • Mountain book dein persönliches gipfelbuch.
 • Gratis billetter til odense zoo.
 • Chinese hildesheim.
 • Stretch limo kaufen.
 • Pungråttor.
 • Reiseladen memmingen öffnungszeiten.
 • Celtic music.
 • Spiseproblemer hos barn.
 • Ossicles.
 • Goldener schnitt formel.
 • Hjortedyr norge.
 • Mittelbayerische zeitung schwandorf öffnungszeiten.
 • Agorafobi ne korkusu.
 • Husky welpen kaufen münchen.
 • Sykepleierutdanning i sverige.
 • Kontrakt nmbu.
 • Bø sommarland kart.
 • Vakre hjem & interiør.
 • Fuji transonic.
 • Fakta om muskler.
 • Grunnleggende valpetrening.
 • Bikepark bad wildbad kommende veranstaltungen.
 • Bastion 5.
 • Justin timberlake man of the woods review.
 • Luigi mario.
 • Jules verne bøker.
 • Blodkultur glass.
 • Åsatro utbredelse.
 • Prospekte verteilen ab 13.
 • Wdr bewerbung ansprechpartner.
 • Utgifter familie.
 • Morgan guitars wiki.
 • Volvo xc60 bagasjerom mål.
 • Gehrenberg trail.
 • Anterior morkake.
 • Jungle cats.
 • Gastroskopi cøliaki svar.
 • Anstendig betyr.
 • Hoeveel vitamine d heb je nodig.
 • Svartsurbær hekk.
 • Antioksidanter frukt.